Eesti Pangaliit

Eesti Pangaliidu soovituslikud panga üldtingimused

Eesti Pangaliidu soovituslikud panga üldtingimused

Kehtiv alates 01.07.2002.
Kooskõlastatud Riigi Tarbijakaitseametiga

1 ÜLDOSA

1.1 MTÜ Eesti Pangaliidu soovituslikud panga üldtingimused (edaspidi EPL panga üldtingimused) on MTÜ Eesti Pangaliit poolt välja töötatud, Eesti Vabariigi õigusaktidel ja heal pangandustaval põhinevad sätted, mis on soovitatavad oma panga üldtingimuste (edaspidi Üldtingimused) kehtestamisel kõikidele Eesti Vabariigis tegutsevatele krediidiasutustele.
1.2 Üldtingimused reguleerivad krediidiasutuste (edaspidi Pank) ning kõigi Panga teenuseid kasutavate juriidiliste ja füüsiliste isikute (edaspidi Klient) vahelisi suhteid.
1.3 Võimalike lahknevuste või mitmetimõistmiste puhul EPL panga üldtingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel võetakse aluseks eestikeelne tekst.

2 ÜLDTINGIMUSTE JA TOOTETINGIMUSTE KOHALDATAVUS

2.1 Panga ja Kliendi vahelistes suhetes lähtutakse seadustest, teistest õigusaktidest, Üldtingimustest, Pangas kehtivatest tootetingimustest (edaspidi Tootetingimused ), Panga ja Kliendi vahelistest lepingutest (edaspidi Leping), hinnakirjadest (edaspidi Hinnakiri), heast pangandustavast ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.
2.2 Üldtingimuste ning Lepingu tingimuste lahknevuse korral, samuti Tootetingimuste ja Lepingu tingimuste lahknevuse korral lähtutakse Lepingu tingimustest.
2.3 Üldtingimusi kohaldatakse ka lepingusuhetele, mis on tekkinud enne Üldtingimuste jõustumist ja kehtivad Üldtingimuste jõustumise päeval, kui Lepinguga ei ole kokku lepitud teisiti.
2.4 Pangal on õigus ühepoolselt muuta Üldtingimusi ja Tootetingimusi, kui tingimuste muutmine ei ole Kliendi suhtes ebamõistlik ja Pank eelnevalt teavitab Klienti tingimuste muutmisest. Niisugusel tingimuste ühepoolsel muutmisel on Kliendil õigus vastav Leping Panga poolt määratud mõistliku aja jooksul kohe lõpetada.
2.5 Pangad kehtestavad Üldtingimustes tingimuste muutmise ja sellest teavitamise täpsema korra.
2.6 Üldtingimusi kohaldatakse kuni kõigi Panga ja Kliendi vahelistest suhetest tulenevate kohustuste täitmiseni.
2.7 Üldtingimuste ühe osa kehtetus ei too kaasa ülejäänud osa kehtetust.

3 KOHALDATAV SEADUS

3.1 Panga ja Kliendi vahelistele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.
3.2 Panga ja Klientide vaheliste suhete reguleerimiseks võib kasutada välismaa seadusi vaid juhul, kui see on ette nähtud Lepinguga või kui see tuleneb seadusest.
3.3 Panga ja Kliendi vaheline kohtuvaidlus lahendatakse Panga asukohajärgses kohtus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti või kui pooled ei ole eelnevalt kokku leppinud teisiti.

4 FÜÜSILISE ISIKU IDENTIFITSEERIMINE

4.1 Arvelduslepingu sõlmimisel ja muude tehingute tegemisel peab füüsilisest isikust Klient ja tema esindaja esitama Pangale viimase nõudmisel oma isiku identifitseerimiseks vajalikud andmed ja dokumendid.
4.2 Panga poolt füüsilise isiku identifitseerimisel aktsepteeritavateks isikuttõendavateks dokumentideks on kehtivate õigusaktide nõuetele vastavad Panga poolt määratud dokumendid.
4.3 Isikuttõendavate dokumentide kaotamise, varguse või muu Kliendi tahte vastasel viisil tema valdusest väljumise korral on Klient kohustatud sellest viivitamatult Panka informeerima.

5 JURIIDILISE ISIKU IDENTIFITSEERIMINE

5.1 Arvelduslepingu sõlmimisel on Eesti juriidiline isik või Eestis registreeritud välismaa äriühingu filiaal kohustatud esitama Pangale: 5.1.1 vastava registri andmete kehtiva väljatrüki;
5.1.2 muud Panga poolt nõutavad dokumendid. 5.2 Asutamisel oleva juriidilise isiku asutamislepingus või asutamisotsuses määratud või volikirja alusel tegutsev esindaja peab Pangale esitama asutamislepingu või asutamisotsuse ja/või vastava volikirja.
5.3 Juriidilist isikut või asutamisel olevat juriidilist isikut esindav füüsiline isik identifitseeritakse vastavalt punktis 4 sätestatule.

6 VÄLISMAA JURIIDILISE ISIKU IDENTIFITSEERIMISE ERISUSED

6.1 Lepingu sõlmimisel välismaa juriidilise isikuga on Pangal õigus nõuda alljärgnevaid dokumente: 6.1.1 vastava registrikaardi väljavõte või registreerimistunnistuse koopia, milles peavad sisalduma: 6.1.1.1 juriidilise isiku nimi
6.1.1.2 registreerimisnumber
6.1.1.3 registreerimise kuupäev
6.1.1.4 registri nimi ja asukohamaa
6.1.1.5 dokumendi väljaandmise kuupäev 6.1.2 põhikiri või ühinguleping;
6.1.3 dokument juriidilise isiku omanike kohta, milles peavad sisalduma omanike andmed;
6.1.4 dokument juriidilise isiku juhtkonna (juhatus, tegevdirektor) valimise/määramise kohta, milles peavad sisalduma juhatuse liikmete/tegevdirektori andmed;
6.1.5 muud Panga poolt nõutavad dokumendid. 6.2 Juhul, kui eelpool loetletud dokumente või andmeid ei ole võimalik saada või kui asukohariik ei väljasta neid eelpool nimetatud kujul, on Pangal õigus nõuda ka teisi dokumente.

7 ESINDAMINE

7.1 Füüsiline isik võib teha tehinguid isiklikult või esindaja kaudu. Juriidiline isik teeb tehinguid esindaja kaudu.
7.2 Panga nõudel on füüsilisest isikust Klient kohustatud tegema tehingu isiklikult.
7.3 Pank ei ole kohustatud aktsepteerima esindusõigusi, millest üheselt ja arusaadavalt ei tulene Kliendi tahe.
7.4 Esindusõigusi tõendav dokument peab olema Panga poolt aktsepteeritavas vormis, mis peab olema määratletud Panga üldtingimustes.
7.5 Pangal on õigus nõuda, et esindusõigust sisaldav dokument sisaldaks:
7.5.1 volituse ulatust;
7.5.2 esindatava ees- ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaega või nime ja registrikoodi või registreerimisnumbrit;
7.5.3 esindaja ees- ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaega või juriidilise isiku nime ja registrikoodi või registreerimisnumbrit;
7.5.4 edasivolitamise õigust, kui see esindajale antud;
7.5.5 volituse andmise kuupäeva.
7.6 Pank ei vastuta esindusõigust mitteomava isiku poolt teostatud tehingute ja neist tulenevate tagajärgede eest, kui Klient ei ole korrektselt täitnud Panga informeerimise kohustust (EPL panga üldtingimuste p 12.3). Klient peab Panka informeerima ka siis, kui esindusõiguse kohta on tehtud kanne avalikku registrisse, andmed selle kohta on avalikustatud massiteabevahendite kaudu, k.a. ametlike teadetena, või esindusõiguse kohta on olemas kohtulahend.

8 KLIENDI ÕIGUSJÄRGLUS

8.1 Kliendi õigused ja kohustused lähevad teisele isikule üle tehingu, seaduse või muu õigusakti alusel.
8.2 Kliendi surma korral on Pangal õigus nõuda tema pärijatelt õigusaktidega ettenähtud dokumentide esitamist, mis kinnitavad Kliendi õiguste üleminekut neile.
8.3 Juriidilisest isikust Kliendi ümberkujundamine, ühinemine ja jagunemine tõendatakse vastava registriväljavõttega või muul õigusaktides sätestatud viisil.

9 DOKUMENTIDE AKTSEPTEERIMINE

9.1 Klient esitab Pangale originaaldokumendi või dokumendi notariaalselt kinnitatud koopia.
9.2 Välisriigis väljaantud dokumendid peavad olema: 9.2.1 Originaaldokumendid või notariaalselt tõestatud või samaväärselt kinnitatud koopiad;
9.2.2 legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (apostilliga).
9.3 Pangal on õigus Kliendi või tema esindaja poolt esitatud dokumendid endale jätta (v.a. isikut tõendav dokument) või sellest koopia teha.
9.4 Võõrkeelsete dokumentide korral on Pangal õigus täiendavalt nõuda dokumentide tõlget eesti või mõnesse teise Panga poolt määratud keelde. Tõlge peab olema teostatud vandetõlgi poolt või tõlgi allkiri peab olema notariaalselt kinnitatud.
9.5 Pangal on õigus eeldada Kliendi poolt esitatud dokumendi ehtsust, kehtivust ja õigsust.
9.6 Dokumendi ehtsuses kahtluse tekkimise korral on Pangal õigus jätta tehing teostamata ja nõuda täiendavate andmete või dokumentide esitamist.

10 LEPINGU SÕLMIMINE

10.1 Panga suhted Kliendiga reguleeritakse kirjalike või mis tahes muus vormis Lepingutega, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu kohustuslikku vormi. Esmakordseks Panga poolt pakutava teenuse kasutamiseks, kui konto omamine ei ole selleks nõutav või esmakordse konto avamiseks sõlmitakse Leping kirjalikult.
10.2 Kui isik ja tema taotletavad lepingutingimused vastavad seadusele ja Panga tüüptingimustele, on Pank kohustatud isiku nõudmisel sõlmima temaga arvelduslepingu.
10.3 Pangal on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest isikuga, eelkõige juhul kui:
10.3.1 isik või temaga seotud juriidiline isik on tahtlikult või raske hooletuse tõttu esitanud Pangale või Pangaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvale juriidilisele isikule ebaõigeid või puudulikke andmeid või keeldub andmete esitamisest;
10.3.2 isik või temaga seotud juriidiline isik ei ole nõudmisel esitanud Pangale või Pangaga samasse konsolideerumisgruppi kuuluvale juriidilisele isikule oma isiku identifitseerimiseks või rahaliste vahendite seadusliku päritolu kinnitamiseks piisavalt andmeid või dokumente või on tema suhtes muul põhjusel rahapesu kahtlus;
10.3.3 isik või temaga seotud juriidiline isik on viivisvõlgnevuses Panga või Pangaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva juriidilise isiku ees.
10.3.4 isiku või temaga seotud juriidilise isiku tegevus või tegevusetus on põhjustanud Pangale või Pangaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvale juriidilisele isikule kahju või reaalse ohu kahju tekkimiseks;
10.3.5 isiku poolt Pangale esitatud dokument on võltsimistunnustega või ei vasta muul põhjusel Panga nõuetele;
10.3.6 isik ei vasta nõuetele, mis on sätestatud Eesti Pangaliidu täiendavates soovituslikes meetmetes krediidiasutustele suhetes välismaa juriidiliste isikutega eesmärgiga tõhustada rahapesu tõkestamise alast tegevust;
10.3.7 muul seadusest tuleneval alusel, eriti kui lepingu sõlmimist takistab mõni seaduslik takistus nagu piiratud teovõime, esindusõiguste vastuolulisus või puudumine. 10.4 Arvelduslepingu sõlmimisest keeldumise otsuse vastuvõtmisel kaalub Pank igakülgselt iga üksiku juhtumi asjaolusid ja langetab otsuse lähtudes mõistlikkuse põhimõttest.

11 ALLKIRI

11.1 Pank aktsepteerib Kliendi poolt omakäeliselt kirjutatud allkirja, Kliendi esindaja omakäeliselt kirjutatud allkirja ja lepinguga kokkulepitud juhtudel ka elektrooniliselt või suuliselt edastatud koode.
11.2 Seadusega lubatud juhtudel võib dokumente allkirjastada digitaalallkirjaga, mille andmist võimaldav sertifikaat on välja antud Panga poolt aktsepteeritud sertifitseerimisteenuse osutaja poolt.
11.3 Pangal on õigus nõuda allkirja andmist Pangas või selle võimatuse korral allkirja notariaalset kinnitamist.

12 INFORMATSIOONI VAHETAMINE PANGA JA KLIENDI VAHEL

12.1 Pank informeerib Klienti järgneval moel:
12.1.1 teatised ja infolehed teenindussaalides;
12.1.2 teated massimeedias;
12.1.3 personaalsed teatised kirja või muu sidevahendi teel;
12.1.4 interneti-info.
12.2 Personaalsed teatised loetakse kätte saaduks ja pangapoolsed informeerimiskohustused täidetuks, kui Panga teatised on saadetud Kliendi poolt viimati näidatud aadressil või sidevahendinumbril ja teate väljasaatmisest on möödunud ajavahemik, mis on tavaliselt vajalik teate edastamiseks posti või vastava sidevahendi teel.
12.3 Klient informeerib Panka viivitamatult kirjalikult või muul eelnevalt kokkulepitud viisil kõigist asjaoludest, mis omavad tähtsust antud ärisuhte puhul, mis mõjutavad või võivad mõjutada Kliendi või Panga poolt oma kohustuste täitmist, s.h. nime, aadressi ja esindaja muutumisest. Juriidiline isik informeerib Panka ka juriidilise isiku ümberkujundamisest, ühinemisest ja jagunemisest ning pankroti väljakuulutamisest või likvideerimismenetluse alustamisest. Nimetatud informeerimiskohustus kehtib ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud avalikus registris või avalikustatud massiteabe vahendite kaudu.
12.4 Kui Klient ei ole täitnud eelmises punktis nimetatud informeerimiskohustust, eeldab Pank tema käsutuses oleva informatsiooni õigsust ega vastuta Kliendile ja/või kolmandatele isikutele Kliendi poolt Panga informeerimiskohustuse mittetäitmisest põhjustatud kahju eest, v.a. juhul, kui kahju on tekkinud Panga tahtluse või raske hooletuse tõttu.
12.5 Pank võib nõuda Kliendilt muudatuste aluseks olevate dokumentide originaale või notariaalselt kinnitatud ärakirju.
12.6 Klient on kohustatud viivitamatult kontrollima Pangalt saadud teatistes sisalduva informatsiooni õigsust ja korrektsust. Ebatäpsuste avastamisel on Klient kohustatud Panka informeerima sellest viivitamatult
12.7 Kontoteatise või mõne muu Panga poolt Kliendile perioodiliselt väljastatava teatise mittesaamisest on Klient kohustatud Panka informeerima viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui 10 päeva jooksul arvates päevast, millal ta kokkuleppe kohaselt oleks pidanud Pangalt teatise saama.

13 KLIENDI KORRALDUSED

13.1 Klient esitab oma korraldused Pangale kirjalikult või mõnel muul poolte vahel kokku lepitud viisil.
13.2 Pangal on õigus eeldada, et Kliendi poolt talle esitatud korralduse sisu vastab Kliendi tahtele.
13.3 Pank võtab täitmisele üldjuhul ainult sellised Kliendi korraldused, mis on korrektselt ja nõuetekohaselt vormistatud, üheselt mõistetavad, täidetavad ning millest nähtub selgelt Kliendi tahe. Klient vastutab korralduses esinevate ebaselguste, eksituste ja edastusvigade eest. Arusaamatuse korral on Pangal õigus nõuda Kliendilt lisainformatsiooni või -dokumente.
13.4 Pangal on õigus salvestada kõik sidevahendi teel antud korraldused, samuti muud toimingud teenuste kasutamisel ja kasutada vastavaid salvestisi vajaduse korral Kliendi poolt antud korralduste või muude toimingute tõendamiseks.

14 KLIENDI KORRALDUSTE TÄITMINE

14.1 Pank täidab Kliendi korraldusi, lähtudes Eesti seadustest, muudest õigusaktidest, Üldtingimustest ja Panga ja Kliendi vahelisest lepingust.
14.2 Enne korralduse täitmist on Pangal õigus nõuda, et Klient tõendaks dokumentaalselt tehingu tegemiseks kasutatavate raha või muu vara seaduslikku päritolu. Pangal on õigus jätta Kliendi korraldus täitmata, kui Klient ei tõenda tehingu tegemiseks kasutatavate raha või muu vara päritolu või Pangal on tehingu suhtes muul põhjusel tekkinud rahapesu kahtlus.
14.3 Pank võib Kliendi korraldusest kõrvale kalduda, kui ta võib vastavalt asjaoludele eeldada, et Klient kiidaks tema tegevuse heaks.
14.4 Pangal on õigus jätta täitmata Kliendi korraldus, mis ei vasta punktis 13.3 toodud nõuetele. Kliendi korralduse täitmisest või täitmata jätmisest saab Klient teavet konto väljavõttest.
14.5 Klient on kohustatud looma kõik temast olenevad eeldused ja tingimused, mis on vajalikud tema korralduse täitmiseks. Kui Klient seda kohustust täitnud ei ole, on Pangal õigus Kliendi korraldust mitte täita, kusjuures Pank ei vastuta korralduse mittetäitmisest Kliendile ja/või kolmandatele isikutele põhjustatud kahju eest.
14.6 Kliendil on õigus nõuda üksnes selliste korralduste täitmist, mille teostamine on ette nähtud Panga hinnakirjas või mille teostamises on Pank ja Klient eraldi kokku leppinud.
14.7 Kliendil on õigus oma korraldus tagasi võtta juhul, kui Pank ei ole seda korraldust jõudnud täita või ei ole selle täitmiseks võtnud endale kohustusi kolmandate isikute ees.

15 VIIVITUSED

15.1 Kui Pank ja Klient ei ole teisiti kokku leppinud, maksab Pank korralduse täitmisega viivitamise korral viivist seaduses ettenähtud intressimäära ulatuses viivituses olnud summalt viivituse perioodi vältel.
15.2 Pank ei maksa viivist korralduse täitmisel tekkinud viivituse eest juhul, kui korraldus oli Kliendi poolt ebakorrektselt vormistatud, oli vastuoluline või ei vastanud muudele Panga poolt kehtestatud nõuetele.

16 ARVELDUSED VÄLISVALUUTAGA

16.1 Kliendi poolt välisvaluutaga tehtavate tehingute ja toimingute suhtes on Pangal õigus kohaldada kõiki tingimusi ja piiranguid, mis on kehtestatud selle valuuta päritolumaal ja mis mõjutavad Panka tehingute või investeeringute tegemisel selle valuutaga.
16.2 Pangal on õigus lükata välisvaluutas võetud kohustuste täitmist edasi või rakendada selle suhtes piiranguid, kui selline edasilükkamine või piirangute rakendamine on tingitud vääramatu jõu tõttu selle valuuta päritolu maal. Eeltoodu ei kehti tehingute kohta, mis toimuvad Panga siseselt, samuti tasaarvestuste teostamisel.
16.3 Kui ei ole kokku lepitud teisiti, kuuluvad välisvaluutas nomineeritud kohustused täitmisele samas valuutas.

17 TASAARVESTUS

17.1 Kui teisiti ei ole kokku lepitud või kui ei tulene teisiti seadusest, on Pangal õigus teostada vastastikuste nõuete tasaarvestust.
17.2 Pangal on õigus pidada Kliendi kontodelt esmajärjekorras kinni Pangale tasumisele kuuluvad, sissenõutavaks muutunud summad, seda ka juhul, kui pärast summade sissenõutavaks muutumist ja enne nende tegelikku kinnipidamist Panga poolt on Kliendi või kolmandate isikute poolt esitatud teisi maksekorraldusi, v.a. siis kui seadustest tuleneb teisiti.
17.3 Pank teavitab Klienti teostatud tasaarvestustest vastavalt Kliendiga sõlmitud lepingule või vastavalt seadusele.

18 TEENUSTASUD JA VÕLGNEVUSED

18.1 Panga poolt Kliendile osutatavate teenuste ja teostatavate tehingute loetelu ja hinnad on toodud Hinnakirjas. Pangal on õigus võtta ja Kliendil on kohustus tasuda osutatud teenuse eest Hinnakirjas toodud tasu.
18.2 Pank ja Klient võivad Lepinguga kokku leppida Hinnakirjast erinevates teenuste hindades.
18.3 Täiendavalt Hinnakirjas toodule või eraldi sõlmitud kokkulepetele kannab Klient Panga poolt Kliendi huvides teostatud vajalike toimingute kulud (näiteks posti- ja telefonikulud, notaritasud, ettenägematud lisatasud, hoiutasud jne.).
18.4 Hinnakiri peab olema kliendile kättesaadav igal ajal panga tööpäeva jooksul igas Panga teenindussaalis. Tehtud muudatused peavad olema Panga teenindussaalis välja pandud vähemalt 15 päeva enne muudatuste jõustumist, millega loetakse Pangapoolne informeerimiskohustus täidetuks.
18.5 Kui ei ole kokku lepitud teisiti, on Kliendil õigus Hinnakirja muudatustega mittenõustumisel teatada kirjalikult oma mittenõustumisest Pangale ja lõpetada Leping enne muudatuste jõustumist ning täites kõik eelnimetatud Lepingust ja sellega seotud Lepingutest tulenevad kohustused Panga ees. Kui Klient ei ole enne Hinnakirja muudatuse jõustumist Pangale oma vastavat soovi edastanud, on ta nõustunud tingimusteta kõigi muudatustega.
18.6 Teenustasud ja muud tasumisele kuuluvad summad ja võlgnevused peab Pank kinni Lepingus kokkulepitud Kliendi kontolt.
18.7 Pangal on õigus valida teenustasude ja muude Pangale tasumisele kuuluvate summade ja võlgnevuste kinnipidamise järjekord.
18.8 Kui teenustasu ja muu tasumisele kuuluva summa või võlgnevusega seotud kontol puudub piisavalt rahalisi vahendeid, on Pangal õigus teenustasud ja muud tasumisele kuuluvad summad ning võlgnevused kinni pidada Kliendi mistahes kontolt oma valiku järgi. Sealhulgas ka kontol olevast välisvaluutast, ja mistahes ajahetkel Kliendi kontodele laekuvatest summadest ning seda ka juhul, kui pärast summade sissenõutavaks muutumist ja enne nende tegelikku kinnipidamist Panga poolt on Klient esitanud nende summade suhtes teisi korraldusi.

19 PANGA NÕUETE TAGAMINE

19.1 Pangal on õigus nõuda Kliendilt tagatist kõigi Kliendi lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmise tagamiseks.
19.2 Pangal on õigus nõuda Kliendilt tagatist või olemasoleva tagatise suurendamist, kui on muutunud Kliendi ja Panga vaheliste suhete aluseks olevad tingimused ning nimetatud muutus mõjutab või võib mõjutada Kliendi poolt oma kohustuste nõuetekohast täitmist. Sellisteks muutusteks on :
19.2.1 Kliendi majandusliku olukorra halvenemine või halvenemise oht;
19.2.2 olemasoleva tagatise väärtuse vähenemine või väärtuse vähenemise oht;
19.2.3 muud asjaolud, mis mõjutavad või võivad mõjutada kohustuste nõuetekohast täitmist.

20 EKSLIKULT TEHTUD KANDED

20.1 Kui Kliendi kontole on aluseta kantud summa, on Klient kohustatud viivitamatult pärast valekande avastamist sellest Pangale teatama.
20.2 Pangal on õigus ekslikult valele kontole laekunud summad paranduskandega Kliendi kontolt maha võtta Kliendi nõusolekut küsimata.
20.3 Pank ja Klient on kohustatud kontole sularahas sissemakstavad summad enne sissemaksmist ja kontolt väljamakstavad summad vahetult kättesaamisel üle lugema ja esitama pretensioonid kohe ja kohapeal.

21 VASTUTUS

21.1 Klient ja Pank täidavad omapoolsed kohustused heas usus, mõistlikult, järgides hoolsuse nõudeid ning arvestades tavasid ja praktikat.
21.2 Pooled vastutavad kahju eest, mis on ühele poolele tekkinud teise poole poolt kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise tõttu.
21.3 Klient ei vastuta oma kohustuse rikkumise eest, kui ta tõendab, et ta ei täitnud oma kohustust või täitis seda mittekohaselt vääramatu jõu tõttu.
21.4 Pank ei vastuta Kliendile tekkinud kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tõttu, sh Panga tegevuse seadusvastase häirimise kolmandate isikute poolt (pommiähvardused, pangaröövid), samuti muude Panga poolt põhjustamata sündmuste (näiteks streik, moratoorium, elektrikatkestus, sideliinide rike jms) ning riigivõimuorganite tegevuse tõttu tekkinud kahju eest.

22 LAHKARVAMUSTE LAHENDAMINE

22.1 Panga ja Kliendi vahelised lahkarvamused püütakse lahendada kohe lahkarvamuste tekkimisel kohapeal.
22.2 Kui lahkarvamusi ei ole võimalik kohapeal lahendada, on pretensiooni omajal õigus esitada teisele poolele kirjalik pretensioon.
22.3 Pretensioonis tuleb ära näidata pretensiooni esitamist põhjustanud asjaolud ning viidata õigusaktile või dokumendile, mille alusel pretensioon esitatakse. Kui pretensiooni aluseks olev dokument ei ole teisele poolele vabalt kättesaadav ja seadusest ei tulene teisiti, lisab pretensiooni esitaja nimetatud dokumendi.
22.4 Lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistel kokkulepet ei saavutata või kui Pangal ja Kliendil ei ole võimalik omavahel kontakti saada, esitab huvitatud pool nõude kohtusse või kohtutäiturile.

23 BLOKEERIMINE

23.1 Konto blokeerimine tähendab kontol oleva summaga tehingute tegemise osalist või täielikku peatamist.
23.2 Pank blokeerib ja vabastab blokeeritud konto või teenuse reeglina Kliendi kirjaliku või Panga ja Kliendi vahel kokkulepitud muul viisil antud korralduse alusel.
23.3 Pank võib blokeerida konto või teenuse ka Kliendi suulise korralduse alusel. Kahtluse korral korralduse andja isiku samasuses on Pangal õigus jätta konto või teenus blokeerimata või nõuda Panga poolt määratud aja jooksul korralduse kirjalikku kinnitust. Kui Klient ei esita tähtaegselt kirjalikku kinnitust, on Pangal õigus konto või teenuse blokeerimine lõpetada.
23.4 Eelmises punktis toodud juhtudel ei vastuta Pank Kliendi konto või teenuse blokeerimata jätmisest või blokeeringu lõpetamisest tingitud kahju eest.
23.5 Pangal on õigus blokeerida Kliendi konto või teenus: 23.5.1 kui Kliendil puuduvad rahalised vahendid Lepingu järgsete kohustuste täitmiseks;
23.5.2 kui Panka on esitatud kirjalike dokumentidega tõendatud informatsioon Kliendi surma kohta;
23.5.3 kui Klient ei esita Panga poolt nõutavaid dokumente või esitab Pangale vastuolulisi dokumente esindusõigust omavate isikute kohta või
23.5.4 dokumente, mille õigsuses on Pangal alust kahelda. 23.6 Pank lõpetab blokeerimise blokeerimise aluseks olnud asjaolude äralangemisel.
23.7 Pank ei vastuta Kliendi konto või teenuse blokeerimisest tuleneva kahju eest.

24 KONTO ARESTIMINE

24.1 Kliendi kontot võib arestida ainult seaduses ettenähtud korras.
24.2 Pank vabastab Kliendi konto aresti alt arestimise otsuse, määruse või ettekirjutuse teinud organi otsuse alusel.

25 LEPINGU ÜLESÜTLEMINE PANGA POOLT

25.1 Pangal on õigus ühepoolselt Leping koheselt üles öelda, juhul kui Klient tahtlikult ja olulises ulatuses rikub lepingust tulenevat kohustust. Lepingust tuleneva kohustuse oluliseks rikkumiseks käesoleva punkti mõttes on eelkõige:
25.1.1 isik või temaga seotud juriidiline isik on esitanud Pangale või Pangaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvale juriidilisele isikule ebaõigeid või puudulikke andmeid või dokumente või keeldub nende esitamisest;
25.1.2 isik või temaga seotud juriidiline isik ei ole nõudmisel esitanud Pangale või Pangaga samasse konsolideerumisgruppi kuuluvale juriidilisele isikule oma isiku identifitseerimiseks või raha või muu vara seadusliku päritolu kinnitamiseks piisavalt andmeid või dokumente või on tema suhtes muul mõjuval põhjusel rahapesukahtlus;
25.1.3 isik või temaga seotud juriidiline isik on viivisvõlgnevuses Panga või Pangaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva juriidilise isiku ees;
25.1.4 Isiku või temaga seotud juriidilise isiku tegevus või tegevusetus on põhjustanud Pangale või Pangaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvale juriidilisele isikule kahju või reaalse ohu kahju tekkimiseks;
25.1.5 Muul seadusest tuleneval alusel, eriti kui lepingu jätkamist takistab mõni seaduslik takistus nagu teovõime piirang või puudumine, esindusõiguste vastuolulisus või puudumine.