Eesti Pangaliit

Eesti Pangaliidu soovituslikud deebetkaardi lepingutingimused

Eesti Pangaliidu soovituslikud deebetkaardi lepingutingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Eesti Pangaliidu soovituslikud deebetkaardi lepingutingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad krediidiasutuse (edaspidi Pank) ning kontoomaniku ja kaardivaldaja vahelisi suhteid deebetkaardi vahendusel Panga ja kolmandate isikute poolt osutatavate teenuste kasutamisel.
1.2. Tingimused on krediidiasutuste suhtes soovitusliku iseloomuga ning ei piira krediidiasutuse õigust oma vastavaid tootetingimusi täpsustada või laiendada või Kliendiga teistmoodi kokku leppida niivõrd kui see ei ole vastuolus seadusega.
1.3. Deebetkaart on Panga omandis olev kaugjuurdepääsuga maksevahend (edaspidi Kaart).
1.4. Kaardi väljastamiseks ja Kaardi kasutamiseks sõlmivad Pank ja Pangas kontot omav isik (edaspidi Kontoomanik) lepingu (edaspidi Leping), milles määratakse füüsiline isik, kelle nimele Kaart väljastatakse (edaspidi Kaardi valdaja).
1.5. Kaardi valdajal on võimalus Kaarti kasutada sularaha väljavõtmiseks, maksete tegemiseks, konto kohta informatsiooni saamiseks jt teiste tehingute ja toimingute tegemiseks (edaspidi Toimingud). Lubatud Toimingud ja nende tegemise piirangud s.h. Toimingute maksimaalsed piirsummad teatud perioodil (edaspidi Limiidid) lepitakse kokku Lepingus.
1.6. Pangal on õigus pakkuda Kaardi valdajale Kaardiga seotud lisateenuseid ja -hüvesid. Samuti on Pangal õigus mõistliku etteteatamistähtajaga lõpetada selliste lisateenuste ja -hüvede pakkumine, ilma Kontoomaniku ja Kaardi valdaja eelneva nõusolekuta. Pangal on õigus kehtestada teenustasusid kõikidele sellistele teenustele ja hüvedele.
1.7. Kõikides Panga, Kontoomaniku ja Kaardi valdaja vahelistes suhetes, mida Tingimused ei käsitle, juhindutakse Panga üldtingimustest ning Panga ja Kliendi vahel sõlmitud arvelduslepingust.
1.8. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

2. KAART

2.1. Kaardi väljastamisel antakse Panga poolt Kaardi valdajale salajane personaalne tunnuskood (edaspidi PIN-kood), mida käsitletakse tehingute tegemisel Kaardi valdaja allkirjana.
2.2. Kaardi valdaja on kohustatud hoidma Kaarti kõrge temperatuuri, mehhaaniliste vigastuste ja tugeva elektromagnetvälja toime eest.
2.3. Kaart kehtib Kaardile märgitud kuu viimase päevani (kaasa arvatud). Kaardi kehtivusaja lõppemisel valmistab Pank automaatselt uue kaardi ja teatab mõistliku etteteatamisaja jooksul Kaardi valdajale, mis ajal ja kus Kaardi valdaja uue kaardi kätte saab.
2.4. Kui Kontoomanik ja/või Kaardi valdaja ei soovi uut kaarti peab ta sellest Pangale teatama 30 päeva enne Kaardile märgitud kuu viimast päeva kirjalikult või muul Panga poolt aktsepteeritud viisil.
2.5. Kaardi valdaja on kohustatud tagastama Pangale kehtetu, suletud või muul viisil kasutamiskõlbmatu Kaardi.

3. KAARDI KASUTAMISE TURVALISUSE TAGAMINE

3.1. Kaardi valdaja kohustub hoidma Kaarti ja PIN-koodi hoolikalt välistamaks Kaardi ja/või PIN-koodi sattumise kolmandate isikute valdusesse.
3.2. Kaardi valdaja kohustub mitte jäädvustama PIN-koodi kergesti äratuntavas vormis, muu hulgas Kaardil või muul esemel.
3.3. Toimingute tegemise turvalisuse tagamiseks on soovitatav, et Kaardi valdaja vahetab PIN-koodi perioodiliselt.
3.4. Kui Kaardi valdaja sisestab PIN-koodi korduvalt valesti, on Pangal õigus Kaart sulgeda ja konfiskeerida.
3.5. Kaardi valdaja kohustub viivitamatult Pangale teatama, kui on tekkinud oht Kaardi kasutamiseks kolmandate isikute poolt.
3.6. Pank peab võimaldama Kaardi valdajal ööpäevaringselt teatada Pangale, et on tekkinud oht kaardi kasutamiseks kolmandate isikute poolt. Pank peab samuti tagama vajalike vahendite olemasolu, mis võimaldavad teatamist tõendada.
3.7. Kui Pank saab Lepingu p 3.6 kohase teate, peab Pank võtma tarvitusele kõik mõistlikud ja Pangale kättesaadavad abinõud, et peatada Kaardi edasine kasutamine, isegi juhul, kui tegemist on pettuse või Kaardi valdaja poolse raske hooletusega.

4. KAARDI KASUTAMINE

4.1. Kaart on seotud Kontoomaniku kontoga ja võimaldab Kaardi valdajal teha tehinguid kontol olevate rahaliste vahenditega.
4.2. Kaardi valdajal on võimalus teha Toiminguid ainult Kaardi logoga tähistatud sularahaautomaatides, makseautomaatides ja makseterminalides.
4.3. Kaardi valdaja on kohustatud kaardi teenindamise õigust omavale isikule esitama viimase nõudmisel isikuttõendava dokumendi ja nõustuma selle andmete märkimisega müügikviitungile ning allkirjastama müügikviitungi.
4.4. Pangal on turvalisuse tagamise eesmärgil õigus nõuda Kaardi teenindamise õigust omavalt isikult Kaardi kasutamine keelamist või Kaardi konfiskeerimist.
4.5. Pangal on õigus eeldada, et kõik Kaardiga tehtud toimingud on tehtud Kaardi valdaja poolt, v.a. kui Kaardi valdaja on teavitanud Panka, et on tekkinud oht Kaardi kasutamiseks kolmandate isikute poolt.
4.6. Pangal on õigus Kaardi valdaja poolt edastatud korraldus täitmata jätta, kui: 4.6.1. Kliendi konto on blokeeritud või arestitud;
4.6.2. Kaart on suletud;
4.6.3. korraldus ületab kehtestatud limiidi;
4.6.4. Kliendi kontol ei ole piisavalt vahendeid korralduse täitmiseks ja Toimingute eest tasumiseks;
4.6.5. korralduses märgitud ülekande saaja nimi, kontonumber või viitenumber või muud vajalikud andmed on sisestatud valel kujul;
4.6.6. muul õigusaktidest tuleneval alusel. 4.7. Pank on kohustatud: 4.7.1. täitma Kaardi valdaja korraldused tähtaegadel, mis on sätestatud Panga arveldustingimustes;
4.7.2. mitte täitma Lepinguga kokku lepitud limiite ületavaid korraldusi;
4.7.3. blokeerima või sulgema Kaardi Kontoomaniku või Kaardi valdaja korraldusel. 4.8. Kaardi valdaja kohustub teatama Pangale Toimingute tegemist takistavatest vigadest või häiretest.

5. MAKSEKOHUSTUS

5.1. Pangal on õigus Kontoomaniku kontolt debiteerida kõik Kaardiga tehtud Toimingute summad ja Panga hinnakirjas kehtestatud tasud. Pank peab tagama, et Hinnakiri on Kliendile kättesaadav.
5.2. Nõuded välismaal Kaardiga tehtud Toimingute kohta laekuvad Pangale rahvusvahelistelt kaardiorganisatsioonidelt konverteerituna nende poolt määratud kursi alusel Eesti kroonidesse. Toimingu tasu konverteeritakse korralduse rahvusvahelise kaardiorganisatsioonini jõudmise päeva kursi alusel.
5.3. Kontoomanik on kohustatud tagama, et tema kontol on piisavalt vahendeid Toimingute ja kasutatud teenuste eest tasumiseks.

6. TEAVE TEHTUD TOIMINGUTEST

6.1. Kontoomanikul ja Kaardi valdajal on võimalik saada teavet Toimingutest kirjalikult taasesitatavas vormis, võimaluse korral ka elektrooniliselt.
6.2. Pank peab säilitama mõistliku aja jooksul teavet, mis võimaldab kindlaks teha Toimingud ning parandada neis tehtud vigu.

7. PANGA VASTUTUS

7.1. Pank vastutab: 7.1.1. Pangani jõudnud korralduse täitmata jätmise või puuduliku täitmise eest;
7.1.2. Toimingute eest, mis tehti ilma Kaardi valdaja tahteta, välja arvatud juhul, kui Kaardi valdaja kannab Kaardi ja/või PIN-koodi varguse või kaotsimineku riisikot;
7.1.3. igasuguse vea või häire eest Kontoomaniku konto pidamisel. 7.2. Kui Pank vastavalt punktile 7.1. vastutab, peab Pank hüvitama Kliendile täitmata jäänud või puudulikult täidetud korralduse summa ja selle võimaliku intressi ning Kasutaja tahteta tehtud toimingu puhul taastama seisu kontol enne toimingu tegemist.

8. KAARDI KASUTAMISEST TULENEVA OMAVASTUTUSE PIIRMÄÄR

8.1. Kaardi ja/või PIN-koodi varguse või kaotsimineku puhul kannab Klient kuni vargusest või kaotsiminekust Pangale Pangale aktsepteeritaval viisil teatamiseni varguse või kaotsimineku riisikot, kuid mitte rohkem kui omavastutuse piirmäär, mille suurus: 8.1.1. Juriidilisest isikust Kontoomaniku puhul lepitakse kokku Lepingu sõlmimisel;
8.1.2. Füüsilisest isikust Kontoomaniku (Tarbija) puhul lepitakse kokku Lepingu sõlmimisel, kuid mis ei tohi olla suurem kui 10 000 krooni. 8.2. Omavastutuse piirmäära ei kohaldata, kui Kaardi valdaja rikkus tahtlikult või raske hooletuse tõttu Lepingus sätestatud kohutust või kui on tegemist Kaardi valdaja poolse pettusega.

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1. Kontoomanikul ja/või Kaardi valdajal on õigus esitada Pangale Toimingu kohta pretensioon 45 päeva jooksul Toimingu kajastamisest kontol.
9.2. Vaidlused Kontoomaniku, Kaardi valdaja ja Panga vahel lahendatakse vastavalt Panga üldtingimustele.

10. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA ÜLES-ÜTLEMINE

10.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkel ja on sõlmitud tähtajatult.
10.2. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Lepingu tingimusi, kui ta teatab muudatustest eelnevalt Kaardi valdajale ja annab mõistliku tähtaja, mis ei või olla lühem kui 1 kuu, Lepingu ülesütlemiseks. Kui Kaardi valdaja ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles ütelnud, loetakse, et ta on muudatusega nõustunud.
10.3. Kaardi valdajal on õigus igal ajal Leping üles öelda.
10.4. Pangal on õigus igal ajal Leping üles öelda, teatades sellest Kaardi valdajale ette vähemalt 14 päeva.
10.5. Pangal on õigus Leping mõjuval põhjusel etteteatamistähtaega järgimata üles öelda, eelkõige kui Pangalt ei või kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda Lepingu jätkamist kuni etteteatamistähtaja lõppemiseni.
10.6. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.