Eesti Pangaliit

Vöötkoodi standard

Standardi sisu

Vöötkoodi kasutatakse maksekorraldusel oleva informatsiooni kodeerimiseks, eesmärgiga automatiseerida maksekorralduste töötlemine. Vöötkoodis esitatud maksekorralduse sisu peab vastama numbrilis-sõnalisele sisule.
Vöötkoodi kasutamine eeldab:

 • maksekorralduse esitamist standardiseeritud plangil;
 • vöötkoodi vastavust käesolevale standardile;
 • muude vöötkoodide puudumist maksekorralduse plangil;
 • muu informatsiooni puudumist vöötkoodi alal.

Vöötkoodi tüüp

Vöötkoodi tüüp on AIM (Automatic Identification Manufacturers) Europe, sümbolimääratlus Code 128, Uniform Symbology Specification, aprill 1989.
Maksekorraldusel kasutatav vöötkood rahuldab kood 128 nõudeid järgmiselt:

 • kooditüüp on kood 128, märgirühm C;
 • vöötkoodis edastatakse vaid numbrilist informatsiooni;
 • vöötkoodi märkide arv on alati sama;
 • vöötkoodi pikkus esimese joone vasakust servast kuni viimase joone parema servani on vahemikus 70 ... 105 mm ja vöötkoodi kõrgus on 10 mm.
 • vöötkood kantakse maksekorraldusele selleks ettenähtud alale.
 • vöötkoodi alumine vasak nurk asub plangi vasakust servast 45 mm ja alumisest servast 5 mm kaugusel (või määratud R20 ja V10(14) järgi);
 • vöötkoodi optilised omadused peavad vastama ANSI X3.182-1990 "Bar Code Print Quality Guidelinen'ile".

Vöötkoodi struktuur

Vöötkood moodustatakse vasakult paremale järgmiselt:

Sisu Pikkus Formaat
Tühi ala 1     
Algusmärk  *)   
Versiooni number 
Saaja konto number  16  N(16) 
Makse summa (kroonid)  N(6) 
(sendid)  N(2) 
Viitenumber  20  N(20) 
Maksepäev  N(6) 
Tagavara (tulevikuks)  00 
Kontrolljärk 1  N(1) 
Kontrolljärk 2  *)   
Lõpumärk  *)   
Tühi ala 2     

Väljade sisu on järgmine:

Väli Seletus 
Tühi ala 1  Vasakpoolse tühja ala pikkus on vähemalt 20 mm. Sellel alal ei või olla ühtegi märki. 
Algusmärk  Kood 128 märk START CODE C 
Versiooni number 
Saaja konto number  Kontonumber ei tohi kunagi olla null. 
Makse summa (kroonides)  Täidetakse eesnullidega, väärtus on vahemikus 000000 kuni 999999. Kui summa (sentides) ületab 99999999, võib maksekorralduse koostaja otsustada, kas täidab summa välja nullidega (makse käsitlemisel võetakse summa sõnalis-numbrilisest esitusest) või loobub vöötkoodist. Kui maksja saab makstava summa ise valida, täidetakse kogu summa väli nullidega. 
(sentidest)  Makse sendid, vahemikus 00 ... 99 
Viitenumber  Viitenumber täidetakse eesnullidega. Viitenumber peab vöötkoodis alati sisalduma. 
Maksepäev  Kujul aakkpp. Maksepäev võib olla täidetud nullidega. 
Tagavara  Tagavara 00 on jäetud tuleviku täienduste tarbeks. 
Kontrolljärk 1  Arvutatakse 7-3-1 meetodil, arvestamata algusmärki 
Kontrolljärk 2  Arvutatakse Modulo 103 algoritmi kohaselt, arvestades Algusmärki ja Kontrolljärku 1 ning arvestamata lõpumärki. 
Lõpumärk  Kood 128 lõpumärk STOP 
Tühi ala 2  Parempoolne tühi ala, vähemalt 20 mm 

Näide:

Makse saaja: AS XYZ
Summa: 125.65
Viitenumber: 121312952
Maksepäev: 15.12.95

Vöötkoodis sisaldub maksekorralduses näidatud informatsioon järgmiselt:

Väli  Sisu  Märkide arv 
Algusmärk  (X)  *) 
Versiooni number 
Saaja konto number  0001234567890120  16 
Makse summa (sentides)  00012565 
Viitenumber * 00000000000121312952  20 
Maksepäev (aakkpp)  951215 
Tagavara  00 
Kontrolljärk 1 
Kontrolljärk 2  (102)  *) 
Lõppmärk (Y)  *) 
 *) Märgid on osa kood 128 ehitusest

*Kui numbrilises esitusviisis võib viitenumber olla neljakaupa rühmitatud, siis vöötkoodis esitatakse viitenumber alati ühtsena. Maksimaalsest pikkusest lühema numbri korral paigutatakse sisu paremale ja täidetakse eest nullidega.

Kontrolljärkude arvutamine

Kontrolljärk 1
Arvutatakse analoogselt viitenumbri kontrolljärgule 7-3-1 meetodil ja algusmärki arvestamata.

Kontrolljärk 2

 • Arvutatakse Modulo 103 algoritmi kohaselt, arvestades koodi algusmärki ja kontrolljärku 1 ning arvestamata lõpumärki.
 • Kood jagatakse arvupaarideks ja igale paarile antakse kaal.
 • Algusmärk saab kaalu 1. Esimene paar saab kaalu 1, teine 2, kolmas 3 jne. kuni kaaluni 27.
 • Iga arvupaar korrutatakse kaaluga ja tulemused summeeritakse.
 • Saadud summa jagatakse arvuga 103.
 • Kontrolljärk 2 on jagatise jääk.