Eesti Pangaliit

Soovitus kontoväljavõtte koostamiseks

Üldist

Käesolev dokument ("Soovitus kontoväljavõtte koostamiseks", edaspidi nimetatud "soovitus") tugineb Eesti Panga, Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi ja Eestis seisuga 31.10.2002 tegutsevate krediidiasutuste omavahelisele kokkuleppele ning ei too enesega kaasa siduvat kohustust soovitusest kinni pidada.

Maksetehinguteks on käesoleva soovituse mõistes kõik tehingud, mille tulemusena tekivad raha liikumise kajastused kontol.

Kontopidajaks on käesoleva soovituse mõistes krediidiasutus.

Kontoväljavõte on käesoleva soovituse mõistes kontopidaja poolt konto omajale väljastatav soovitusele vastav dokument kõikidest määratud perioodil toimunud maksetehingutest. Soovituslik kontoväljavõte võib olla nii paberil kui ka elektroonne.

Soovitusekohase kontoväljavõtte struktuur on järgmine:

Kontoväljavõtte päis
Valuuta päis
Konto debiteerimis-/krediteerimispäeva päis
Andmed maksetehingute kohta
Konto debiteerimis-/krediteerimispäeva kokkuvõtted
Perioodi kokkuvõtted ühe valuuta kohta
Teated kliendile
Kontoväljavõtte lõpu tunnus
1. Kontoväljavõtte päis

Prinditakse igale leheküljele, välja arvatud krediidiasutuse andmed, mis prinditakse ainult esimesele leheküljele. Kontoväljavõtte päis koosneb järgmistest rekvisiitidest:

1.1 Krediidiasutuse nimi, BIC kood, aadress ja telefoninumber

 • Krediidiasutuse nimele võib lisada kontoväljavõttes kajastatava konto käsutamist, kasutamist ja valdamist sätestavaid dokumente hoidva krediidiasutuse allüksuse nimetuse.

1.2 Dokumendi nimetus

 • Dokumendi nimetus on KONTOVÄLJAVÕTE.

1.3 Kontoväljavõtte number

 • Kõik krediidiasutuse poolt väljastatavad kontoväljavõtted nummerdatakse.
 • Kontoväljavõtte number koosneb kontoväljavõtte järjekorranumbrist ja perioodi kalendriaasta numbrist.
 • Krediidiasutus alustab igal kalendriaastal iga konto kohta koostatavate kontoväljavõtete järjekorranumbrite nummerdamist kasvavalt numbrist 1.
 • Kui määratud ajavahemikul maksetehinguid ei olnud, siis ei pea krediidiasutus kontoväljavõtet väljastama ja kontoväljavõtte numbrit reserveerima.

1.4 Kontoväljavõtte lehekülje number

 • Kontoväljavõtte lehekülje numbrile eelneb lühend "Lk.".
 • Kui paberil kontoväljavõte jaguneb mitmele lehele, siis peavad väljavõtte leheküljed olema nummerdatud kasvavalt alates numbrist 1.

1.5 Kontoväljavõtte periood

 • Kontoväljavõtte periood näitab, millise ajavahemiku maksetehinguid kontoväljavõte hõlmab.
 • Krediidiasutus väljastab vähemalt ühe järgnevast neljast erineva perioodiga kontoväljavõttest:
  • eraldi iga konto debiteerimis-/krediteerimispäeva kohta;
  • eraldi iga dekaadi kohta (1.-10.; 11.-20.; 21. kuupäevast kuni kuu lõpuni);
  • eraldi iga kalendrikuu kohta;
  • eraldi iga kalendriaasta kohta.
 • Konto omaja määrab krediidiasutuse poolt väljastamisele kuuluva(d) kontoväljavõtte(d) käesoleva soovituse punktis 1.5.2 toodud liigituse alusel.
 • Konto omajal on õigus kontoväljavõtte perioodi muuta.
 • Kontoväljavõtte periood tuuakse dokumendil ära järgmises formaadis - algkuupäev (pp.kk.aaaa) - lõppkuupäev (pp.kk.aaaa).

1.6 Kontoväljavõtte koostamise kuupäev

 • Kontoväljavõtte koostamise kuupäev näitab päeva, millal kontoväljavõte krediidiasutuses koostati.
 • Kontoväljavõtte koostamise kuupäeva järele võib lisada ka kellaaja.
 • Kontoväljavõtte koostamise kuupäeva formaat on pp.kk.aaaa.

1.7 Konto omaja nimi ja kontaktaadress

 • Konto omaja nime kohale võib lisada ka vöötkoodi.
 • Konto omaja kontaktaadressi alla võib lisada ka kontaktisiku nime.

1.8 Kontonumber

 • Selle konto number, mille kontoväljavõttega on tegemist.
 • Krediidiasutused kasutavad kontoväljavõtetes Eesti Pangaliidus sõlmitud kokkuleppele vastavaid kontonumbreid.
 • Kontonumbri maksimaalseks pikkuseks on 16 kohta.
 • Kontonumbri alla võib lisada ka konto omajat identifitseeriva numbri e. kliendinumbri.


2. Valuuta päis

Andmete esitamist kontoväljavõtte perioodil tehtud maksetehingute kohta alustatakse kontoväljavõttel valuuta päisega. Kui maksetehingud ühes valuutas prinditakse kontoväljavõttes mitmel leheküljel, tuuakse iga järgneva lehekülje alguses ära valuuta tunnus. Kui valuutas pole kontoväljavõtte perioodi jooksul maksetehinguid tehtud ning valuuta algjääk on null, siis selle valuuta jaoks päist kontoväljavõttele ei prindita. Kui konto omaja hoiab ühel ja samal kontol erinevaid valuutasid, siis krediidiasutus rühmitab kontoväljavõttes maksetehingute andmeid valuutade kaupa ning eristab vastavas päises valuuta tunnusega.

2.1 Valuuta tunnus

 • Valuuta tunnuseks on rahvusvahelise standardi ISO 4217 kohane kolmetäheline kombinatsioon.

2.2 Konto algjäägi kuupäev

 • Konto algjäägi kuupäev on kontoväljavõtte perioodi alguse kuupäev.
  • Konto algjäägi kuupäeva formaat on pp.kk.aaaa.

2.3 Konto algjääk ja märk kontoväljavõtte perioodi alguses

 • Konto algjäägiks on eelmise kontoväljavõtte lõppjääk. Konto avamise päeva algjääk on 0.00 kr.
 • Konto algjäägi näitamisel kasutatakse tuhandete eraldajana tühikut ning sentide eraldajana punkti.
 • Märk asub vahetult konto algjäägi ees.
  • Plussmärk jäägi ees näitab, et konto jääk on positiivne (krediidiasutusel on kohustus konto omaja ees).
  • Miinusmärk jäägi ees näitab, et konto jääk on negatiivne (krediidiasutusel on nõue konto omaja vastu).
 • Väli joondatakse paremale. Välja tiitliks on tekst "Perioodi algjääk".

3. Konto debiteerimis-/krediteerimispäeva päis

Kui sama konto debiteerimis-/krediteerimispäevaga maksetehingud prinditakse kontoväljavõttes mitmel leheküljel, tuuakse iga järgneva lehekülje alguses ära konto debiteerimis-/krediteerimispäeva päis. Konto debiteerimis-/krediteerimispäeva päist ei prindita kontoväljavõttele juhul, kui antud päeval maksetehinguid ei tehtud. Kõik ühes ja samas valuutas tehtud maksetehingud rühmitatakse dekaadi, kuu ja aasta väljavõtetes konto debiteerimis-/krediteerimispäevade kaupa.

3.1 Konto debiteerimis-/krediteerimispäev

 • Konto debiteerimis-/krediteerimispäevaks kontoväljavõttes on kuupäev, millal krediidiasutus maksja kontot debiteeris/saaja kontot krediteeris.

3.2 Konto debiteerimis-/krediteerimispäeva formaat on pp.kk.aaaa.


4. Andmed maksetehingute kohta

Ühte maksetehingut kirjeldavad read prinditakse alati ühel leheküljel. Maksetehinguid võib konto debiteerimis-/krediteerimispäeva piires sortida. Sama kontoväljavõtte iga järgneva prindi korral peavad maksetehingud olema sorditud sama moodi. Kontoväljavõte peab sisaldama järgmisi andmeid maksetehingute kohta:

4.1 Krediidiasutusesisene arhiveerimistunnus

 • Krediidiasutus on kohustatud kontoväljavõttesse kandma krediidiasutusesisese arhiveerimistunnuse.
 • Arhiveerimistunnust võib soovi korral rühmitada. Rühmi eraldab tühik.
 • Arhiveerimistunnuse maksimaalseks pikkuseks on 20 kohta.

4.2 Maksejuhise number

 • Kui makse algataja on maksejuhisele omistanud numbri, siis tuleb maksejuhise number esitada ka kontoväljavõttes.
 • Maksejuhise numbri maksimaalseks pikkuseks on 5 kohta.

4.3 Maksja registrikood/isikukood saaja kontoväljavõttes

 • Maksja registri-/isikukood esitatakse selle olemasolu korral saaja kontoväljavõttes väljal Registrikood/Isikukood ainult makse maksja ning makse maksja krediidiasutuse vahelisel kokkuleppel.
 • Maksja registrikoodi/isikukoodi maksimaalseks pikkuseks on 15 kohta.

4.4 Maksetehingu osapoole nimi

 • Kui krediidiasutuses kasutatavas andmekogumis on olemas maksetehingu osapoole nimi, siis krediidiasutus võib kasutada kontoväljavõttes maksetehingu osapoole nime kontonumbri järgi sellest andmekogumist. Kui see ei ole võimalik, siis esitab krediidiasutus maksetehingu osapoole nime maksetehingut kajastava algdokumendi põhjal.
 • Maksetehingu osapoole nime maksimaalseks pikkuseks on 70 kohta.

4.5 Saaja kontonumber maksja kontoväljavõttes

 • Saaja kontonumber kantakse maksja kontoväljavõttesse kreeditkorraldusena algatatud tehingu korral.
 • Kui krediidiasutus on saaja kontonumbrit mingil põhjusel muutnud (näiteks: konto omaja on sulgenud vana konto ja avanud uue ning palunud kõik vanale kontole laekuva raha kanda uuele kontole; krediidiasutus on vahetanud konto omaja kontonumbrid uute vastu vms.), kusjuures krediidiasutus vastutab nimetatud muutuse eest, võib krediidiasutus näidata kontoväljavõttes saaja uut kontonumbrit ning lisada saaja kontonumbri lõppu märgi *.
 • Saaja kontonumbri maksimaalseks pikkuseks maksja kontoväljavõttes on 16 kohta.

4.6 Viitenumber

 • Viitenumber on konkreetset nõuet (näiteks arvet) iseloomustav numbrikombinatsioon, mille koostab nõude esitaja. Viitenumber seob esitaja nõuet ja selle alusel koostatavat maksejuhist.
 • Kui maksejuhises on märgitud viitenumber, siis on viitenumbri esitamine kontoväljavõttes krediidiasutusele kohustuslik.
 • Krediidiasutused tunnustavad viitenumbrina ainult Eesti Pangaliidus sõlmitud kokkuleppele vastavat numbrikombinatsiooni (krediidiasutused kontrollivad viitenumbri kontrolljärku). Kokkuleppele mittevastavaid viitenumbreid edastavad krediidiasutused kontoväljavõttes makse selgituses.
 • Viitenumbri maksimaalseks pikkuseks on 20 kohta.

4.7 Makse summa ja märk

 • Makse summa näitamisel kasutatakse tuhandete eraldajana tühikut ning sentide eraldajana punkti.
 • Märk asub vahetult makse summa ees.
  • Plussmärk summa ees näitab, et summa on kontole lisatud (konto kreeditkäive krediidiasutuses).
  • Miinusmärk summa ees näitab, et summa on kontolt maha kantud (konto deebetkäive krediidiasutuses).
 •  Väli joondatakse paremale.

4.8 Makse selgitus

 • Kui on olemas viitenumber, siis võib makse selgituse väli olla täitmata.
 • Krediidiasutuses tehtud paranduskande/tagastatava makse korral on tehingu selgituseks vastavalt kas siis tekst "Paranduskanne" või "Tagastatav makse" ning parandamisele/tagastamisele kuuluva tehingu kuupäev ja arhiveerimistunnus.
 • Krediidiasutus võib makse selgitusele lisada omapoolseid selgitusi (näiteks konverteerimistehingu korral kasutatud valuutakursid).
 • Kui makse selgitus puudub, siis rida ei prindita.
 • Makse selgituse maksimaalseks pikkuseks on 210 (soovitav kasutada 3x70). Välismaksete/konverteerimistehingute korral kasutatakse selgituse viimast 70 kohta teenustasu ja algse makse suuruse/valuutakursi selgitusena.


5. Konto debiteerimis-/krediteerimispäeva kokkuvõtted

Krediidiasutus teeb konto debiteerimis-/krediteerimispäeva kokkuvõtteid dekaadi, kuu ja aasta kontoväljavõtetes iga konto debiteerimis-/krediteerimispäeva kohta igas valuutas eraldi. Kui kontoväljavõtte perioodiks on üks päev, siis konto debiteerimis-/krediteerimispäeva kokkuvõtteid ei prindita. Konto debiteerimis-/krediteerimispäeva kokkuvõtted prinditakse alati ühel leheküljel. Konto debiteerimis-/krediteerimispäeva kokkuvõte sisaldab järgmisi andmeid:

5.1 Konto debiteerimis-/krediteerimispäev

 • Prinditakse igale konto debiteerimis-/krediteerimispäeva kokkuvõtte reale.
 • Konto debiteerimis-/krediteerimispäeva formaat on pp.kk.aaaa.

5.2 Kreeditkäive ja märk

 • Välja tiitliks on "Kreeditkäive". Kui kreeditkäive puudub, siis ei ole rea printimine kohustuslik.
 • Kreeditkäibe näitamisel kasutatakse tuhandete eraldajana tühikut ning sentide eraldajana punkti.
 • Märk asub vahetult kreeditkäibe ees.

5.3 Deebetkäive ja märk

 • Välja tiitliks on "Deebetkäive". Kui deebetkäive puudub, siis ei ole rea printimine kohustuslik.
 • Deebetkäibe näitamisel kasutatakse tuhandete eraldajana tühikut ning sentide eraldajana punkti.
 • Märk asub vahetult deebetkäibe ees.

5.4 Konto jääk päeva lõpuks ja märk

 • Välja tiitliks on "Jääk".
 • Kontojäägi näitamisel kasutatakse tuhandete eraldajana tühikut ning sentide eraldajana punkti.
 • Märk asub vahetult päevalõpu kontojäägi ees.


6. Perioodi kokkuvõtted ühe valuuta kohta

Kontoväljavõttes on maksetehingud kajastatud rühmitatult valuutade kaupa. Iga valuuta kaupa rühmitatud maksetehingute järel on rahaline kokkuvõte selles valuutas teostatud maksetehingute kohta kontoväljavõtte perioodil. Perioodi kokkuvõtted ühe valuuta kohta prinditakse alati ühel leheküljel. Perioodi kokkuvõte sisaldab järgmisi andmeid:

6.1 Valuuta tunnus.

 • Prinditakse igale perioodi kokkuvõtvale reale.
 • Valuuta tunnuseks on rahvusvahelise standardi ISO 4217 kohane kolmetäheline kombinatsioon.

6.2 Kreeditkäive ja märk kontoväljavõtte perioodil kokku.

 • Välja tiitliks on "Perioodi kreeditkäive".
 • Kreeditkäibe näitamisel kasutatakse tuhandete eraldajana tühikut ning sentide eraldajana punkti.
 • Märk asub vahetult kreeditkäibe ees.

6.3 Deebetkäive ja märk kontoväljavõtte perioodil kokku.

 • Välja tiitliks on "Perioodi deebetkäive".
 • Deebetkäibe näitamisel kasutatakse tuhandete eraldajana tühikut ning sentide eraldajana punkti.
 • Märk asub vahetult deebetkäibe ees.

6.4 Perioodi lõppkuupäev

 • Perioodi lõppkuupäeva formaat on pp.kk.aaaa.

6.5 Konto lõppjääk ja märk kontoväljavõtte perioodi lõpuks.

 • Välja tiitliks on "Perioodi lõppjääk".
 • Konto lõppjäägi näitamisel kasutatakse tuhandete eraldajana tühikut ning sentide eraldajana punkti.
 • Märk asub vahetult perioodi lõppjäägi ees.


7. Teated konto omajale

Krediidiasutus võib esitada kontoväljavõtte lõpus konto omajale lisainfot vabas vormis.8. Allkiri ja kontoväljavõtte lõpu tunnus

Kontoväljavõtte prindi või tekstifaili lõppu kirjutatakse tekst "Volitatud isiku allkiri", "Kontoväljavõtte lõpp" ning selle järele "Kokku lk (lehekülgede arv)".

8.1 Kontoväljavõte on allkirjastatud krediidiasutuse poolt volitatud isiku allkirjaga. Allkiri võib olla ka prinditult.

8.2 Elektroonne kontoväljavõte on allkirjastatud digitaalallkirjaga.

8.3 Kontoväljavõtte lõpus esitatakse väljavõtte lõpu tunnus koos lehekülgede arvuga.9. Kontoväljavõtte vorm

9.1 Kontoväljavõtet on lubatud edastada:

 • paberil;
 • elektroonselt, kujul mis on prindituna samane kontoväljavõttega paberil.

9.2. Näide kontoväljavõtte andmete paigutuse kohta on esitatud käesoleva soovituse lisas.


 

Vaata kontoväljavõtte näidist (PDF formaat)

Vaata kontoväljavõtte näidist (MS Word formaat)