Eesti Pangaliit

Eesti Pangaliidu soovituslikud arvelduslepingu tingimused

Eesti Pangaliidu soovituslikud arvelduslepingu tingimused

 

1. ÜLDSÄTTED

  1.1. Käesolevad Eesti Pangaliidu soovituslikud arvelduslepingu tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad krediidiasutuse kui kontopidaja (edaspidi Pank) ning kontoomaniku (edaspidi Klient) vahelisi suhteid arvelduskonto kasutamisel.
  1.2. Arvelduskonto on pangaarve, millel Pank säilitab Kliendile kuuluvaid ja talle laekuvaid rahalisi vahendeid (edaspidi Konto).
  1.3. Arveldusleping on leping, mille alusel Pank kohustub avama Kliendile Konto ja tegema Kliendi korraldusel toiminguid Kontol oleva rahaliste vahenditega (edaspidi Leping) lepingus kokkulepitud tingimustel.
  1.4. Klient võib oma nimel avada mitu kontot, kui see ei ole seadusega keelatud.
  1.5. Kõikides Panga ja Kliendi vahelistes Kontoga seotud suhetes, mida Tingimused ei käsitle, juhindutakse Panga üldtingimustest.
  1.6. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

2. KONTO KASUTAMINE

  2.1. Kliendil on õigus Kontot kasutada erinevate toimingute tegemiseks erinevatel viisidel, valides Panga poolt pakutavate teenuste hulgast sobiva ning sõlmides Pangaga vastava lepingu.
  2.2. Kliendil on õigus hoiustada Kontol eesti kroone ja Panga poolt noteeritavat välisvaluutat.
  2.3. Klient kasutab Kontot isiklikult või tema poolt volitatud või seadusjärgset esindusõigust omava isiku vahendusel.
  2.4. Konto krediteerimine on kande tegemine Kontol, mis suurendab Kontol olevaid vahendeid.
  2.5. Konto debiteerimine on kande tegemine Kontol, mis vähendab Kontol olevaid vahendeid.
  2.6. Pank debiteerib Kontot:
  • 2.6.1. Kliendi korralduse alusel;
   2.6.2. kolmanda isiku nõudmisel Lepingus ettenähtud tingimustel või
   2.6.3. muul seaduses sätestatud juhul.
 • 2.7. Pank krediteerib Kontot Kliendi kasuks laekunud maksete ulatuses.
  2.8. Kliendil on õigus Kontol tehinguid teha Kontol olevate rahaliste vahendite ulatuses.
  2.9. Klient peab Konto kasutamise õigust Pangale aktsepteeritaval viisil tõendama. Pangal on õigus tehingu tegemisest keelduda, kui Pangal tekib kahtlus, et Kontot kasutada sooviv isik ei ole selleks õigustatud. Sellisel juhul Pank ei vastuta tehingu tegemisest keeldumise tõttu tekkinud kahju eest.
  2.10. Pangal on õigus kehtestada Kontol olevate rahaliste vahendite miinimumsumma. Juhul, kui Kontol on Panga poolt määratud perioodi jooksul miinimumsummast vähem rahalisi vahendeid, võib Pank määrata Kliendile vähemalt ühekuulise tähtaja miinimumsumma taastamiseks.

3. KLIENDI KORRALDUSED

  3.1. Klient esitab oma korraldused Pangale kirjalikult või mõnel muul poolte vahel kokku lepitud viisil.
  3.2. Pangal on õigus eeldada, et Kliendi poolt talle esitatud korralduse sisu vastab Kliendi tahtele.
  3.3. Pank võtab täitmiseks üksnes sellise Kliendi korralduse, mis on tehtud kooskõlas Kliendi ja Panga vahel kokkulepituga ning vormistatud Eesti Panga normatiivide ja Panga poolt antud juhiste kohaselt.
  3.4. Pank võtab täitmisele üldjuhul ainult sellised Kliendi korraldused, mis on korrektselt ja nõuetekohaselt vormistatud, üheselt mõistetavad, täidetavad ning millest nähtub selgelt Kliendi tahe. Klient vastutab korralduses esinevate ebaselguste, eksituste ja edastusvigade eest. Arusaamatuse korral on Pangal õigus nõuda Kliendilt lisainformatsiooni või -dokumente.
  3.5. Kui korraldus ei vasta punktides 3.3 ja 3.5 toodud tingimustele, annab Pank Kliendile võimaluse hiljemalt järgmise pangapäeva lõpuks korralduse täpsustamiseks. Kui Klient korraldust selle tähtaja jooksul ei täpsusta, on Pangal õigus jätta korraldus täitmata.
  3.6. Pangal on õigus salvestada kõik sidevahendi teel antud korraldused, samuti muud toimingud teenuste kasutamisel ja kasutada vastavaid salvestisi vajaduse korral Kliendi poolt antud korralduste või muude toimingute tõendamiseks.
  3.7. Konto krediteerimisel ja debiteerimisel on Pank seotud Kliendi antud korraldusega. Korraldus võib olla suunatud ühe- või mitmekordsete maksete tegemiseks.
  3.8. Kui Kontol puudub korralduse täitmiseks vajalik raha, täidab Pank korralduse üksnes juhul, kui see on eelnevalt kokku lepitud.
  3.9. Pank ei pea täitma Kliendi tingimuslikku korraldust. Tingimusliku korralduse täitmise korral loetakse korraldus tingimusetuks.
  3.10. Korralduse täitmisest või täitmata jätmisest saab Klient teavet konto väljavõttest või muul viisil.

4. ARVELDUSED VÄLISVALUUTAGA

  4.1. Kliendi poolt välisvaluutaga tehtavate tehingute ja toimingute suhtes on Pangal õigus kohaldada kõiki tingimusi ja piiranguid, mis on kehtestatud selle valuuta päritolumaal ja mis mõjutavad Panka tehingute või investeeringute tegemisel selle valuutaga.
  4.2. Juhul, kui ülekandesumma on suurem summast, mis vastab 75 000 eurole ja/või raha tuleb kanda väljaspool Eestit ja Euroopa Liitu asuvale kontopidajale või selliselt kontopidajalt, võivad pooled kokku leppida erinevalt seaduses ja Tingimustes sätestatust.
  4.3. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, kuuluvad välisvaluutas nomineeritud kohustused täitmisele samas valuutas.
  4.4. Juhul, kui Klient on andnud Pangale korralduse välisvaluutade mittehoidmiseks Kontol või ainult valitud välisvaluutade hoidmiseks Kontol, konverteerib Pank Kliendi Kontole Kliendi korralduses märkimata välisvaluutas laekuvad summad tehingu päeval Panga poolt määratud ülekandekursi alusel eesti kroonideks või mõneks teiseks Kliendi poolt määratud põhivaluutaks.

5. KORRALDUSE TAGASIVÕTMINE

  5.1. Klient võib Pangale antud korralduse tagasi võtta hetkeni, kui Pank ei ole korraldust täitmiseks võtnud või sellest tulenevat kohustust täitnud. Korralduse tagasivõtmisest peab Klient Panka teavitama Panga poolt aktsepteeritava sidekanali vahendusel või kirjalikult taasesitatavas vormis.
  5.2. Kui ülekanne tuleb teha teise kontopidaja juurde, ei saa korraldust enam tagasi võtta, kui Pank ei saa korraldust enam käsutada.
  5.3. Kui Klient võtab õigeaegselt korralduse tagasi, kuid tema Kontot oli juba debiteeritud, peab Pank ülekande summa ulatuses Kliendi Kontot krediteerima.

6. EKSLIKULT TEHTUD KANDED

  6.1. Kui Kliendi Kontole on aluseta kantud summa, on Klient kohustatud viivitamatult pärast valekande avastamist sellest Pangale teatama ja summa tagastama.
  6.2. Pangal on õigus ekslikult Kliendi Kontole kantud summad, mida Klient ei ole vabatahtlikult tagastanud, Kliendi nõusolekut küsimata blokeerida või/ja Kontot sama summa ulatuses debiteerida, millest Pank on kohustatud Klienti teavitama Panga üldtingimustes sätestatud korras.
  6.3. Pank ja Klient on kohustatud kontole sularahas sissemakstavad summad enne sissemaksmist ja kontolt väljamakstavad summad vahetult kättesaamisel üle lugema ja esitama pretensioonid kohe ja kohapeal.
  6.4. Kui Pank debiteerib õigustamatult Kliendi Kontot, muu hulgas kaldub õigustamatult kõrvale Kliendi korraldusest, peab Pank Kontot debiteerimise ulatuses krediteerima.

7. KORRALDUSE TÄITMISE TÄHTAEG

  7.1. Pank täidab korraldused Eesti Panga normatiivides sätestatud tähtaegadel. Pangal on õigus pakkuda Kliendile korralduste täitmiseks soodsamaid tingimusi.
  7.2. Pank täidab korraldused selliselt, et ülekanne laekuks ülekande saaja kontole Kliendi poolt määratud pangapäeval. Kui Klient on korralduses määranud ülekande laekumise päevaks mitte pangapäeva, loetakse määratuks järgnev esimene pangapäev.
  7.3. Pank võib keelduda korralduse täitmisest, kui Klient on ülekande laekumise päevaks teise kontopidaja juurde määranud korralduse vastuvõtmise päeva.
  7.4. Korralduse vastuvõtmise päev on päev, millal Klient on Pangale edastanud kõik korralduse täitmiseks vajalikud ja muud Panga poolt nõutavad andmed.

8. MAKSEKOHUSTUS

  8.1. Klient on kohustatud tagama, et kontol oleks piisavaid vahendeid kõigi Lepingu ja teiste Kontoga seotud lepingute alusel tehtud korralduste täitmiseks.
  8.2. Pangal on õigus Kontolt debiteerida kõik Lepingu ja Kontoga seotud teiste lepingute, sealhulgas Kliendi ja Panga vahelisest krediidi- ja väärtpaberitehingute lepingutest tulenevad nõuded, sealhulgas teenustasud ja muud tasud vastavalt eelnimetatud lepingutele ja Panga hinnakirjale. Pank peab tagama, et Hinnakiri on Kliendile kättesaadav.
  8.3. Pank debiteerib Kontot Eesti kroonides, nende puudumisel tehingu tegemise välisvaluutas. Välisvaluutas arvestatud teenustasud ja muud tasumisele kuuluva summad arvestatakse Eesti kroonideks tehingu tegemise päeval kehtiva Panga poolt määratud ülekandekursi alusel.

9. INTRESS

  9.1. Pank maksab Kliendile Kontol oleva raha eest intressi vastavalt Panga poolt kehtestatud intressimäärale ja kannab intressi Kliendi Kontole Kliendiga kokku lepitud tähtaegadel, kuid vähemalt kord aastas.
  9.2. Intressi arvestamise alused määratakse kindlaks Panga poolt. Intressimäära ja intressi arvestamise aluste kehtestamisel lähtub Pank seadusest.

10. PANGA ARVESTUSE PIDAMISE JA TEAVITAMISE KOHUSTUS

  10.1. Pank peab arvestust Konto krediteerimiste ja debiteerimiste kohta.
  10.2. Kliendil on igal ajal õigus nõuda oma kulul pangakontoris teavet Konto seisu ning krediteerimise ja debiteerimise asjaolude kohta.
  10.3. Pank edastab Kliendiga kokkulepitud ajavahemike järel tasuta kontoväljavõtte. Muu kokkuleppe puudumisel edastab Pank kontoväljavõtte kalendriaasta kohta hiljemalt järgneva aasta 15.jaanuariks Kliendiga eelnevalt kokku lepitud viisil.
  10.4. Pank teatab ülekande tegemisel Kliendile sellest kirjalikult taasesitatavas vormis m.h. elektrooniliselt. Teade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  • 10.4.1. ülekannet kindlaks teha võimaldavad andmed;
   10.4.2. ülekandesumma
   10.4.3. teenustasude ja muude kulude summa
   10.4.4. väärtuspäev, kui Pank seda ülekande tegemisel kasutab.
 • 10.5. Kliendi nõudmisel teatab Pank viivitamatult Kliendi juhise täitmisest või selle seisust, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.
  10.6. Pank peab säilitama mõistliku aja jooksul teavet, mis võimaldab kindlaks teha Kontol tehtud tehinguid.

11. PANGA VASTUTUS

  11.1. Pank ei vastuta Kliendi poolt Pangale edastatud korralduses esinevate edastusvigade, ebaselguste, kuritarvituste ja eksituste eest.
  11.2. Pank krediteerib Kontot intressiga, mille määr ei ole väiksem seaduses sätestatust, rikkumise aja eest rikkumist puudutavalt summalt, kui Pank:
  • 11.2.1. ei krediteeri Kontot õigeaegselt Kliendi jaoks laekunud summa ulatuses
   11.2.2. debiteerib kontot ebaõigesti
   11.2.3. jätab õigeaegselt täitmata Kliendi korralduse.
 • 11.3. Pank kui ülekande algataja kontopidaja vastutab põhjuseta korralduse alusel ülekande teostamata jätmisest ning ülekande teostamisega viivitamisest tuleneva kahju eest, kuid mitte rohkem kui 12 500 euro ulatuses. Nimetatud kahju hüvitamisel Panga poolt loetakse ülekanne Kliendi poolt tagasivõetuks.
  11.4. Ülekande saamisel vastutab Pank kui ülekande saaja kontopidaja Konto ülekandesumma ulatuses krediteerimata jätmisest või mitteõigeaegsest krediteerimisest tuleneva kahju eest, kuid mitte rohkem kui 12 5000 euro ulatuses.
  11.5. Pank vastutab Panga poolt valitud maksevahendaja eest mitte rohkem kui 12 5000 euro ulatuses ning välisriigis oleva Panga poolt valitud panga eest, kuid mitte rohkem kui 25 000 euro ulatuses.
  11.6. Pank ei vastuta Panga poolt valitud maksevahendaja poolt ülekande teostamata jätmisest või ülekande teostamisega viivitamisest tulenevate kahjude eest, kui ülekandesumma on suurem kui 75 000 eurot või kui raha tuleb kanda väljaspool Eestit ja Euroopa Liitu asuvale kontopidajale või selliselt kontopidajalt.
  11.7. Pank ei vastuta ülekande teostamata jätmisest või mitteõigeaegselt tegemisest tuleneva kahju eest, mis oli tingitud vigasest või puudulikust korraldusest või kui ülekande jättis teostamata Kliendi poolt valitud maksevahendaja pank.

12. KONTO BLOKEERIMINE JA ARESTIMINE

  12.1 Pangal on õigus Kontot blokeerida või arestida üksnes nendel juhtudel, mis on sätestatud seadustes, Lepingus ja/või üldtingimustes.

13. LEPINGU KEHTIVUS JA MUUTMINE

  13.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkel ja on sõlmitud määramata tähtajaks.
  13.2. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Lepingu tingimusi, kui ta teatab muudatustest eelnevalt Kliendile ja annab mõistliku tähtaja, mis ei või olla lühem kui 1 kuu, Lepingu ülesütlemiseks. Kui Klient ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles ütelnud, loetakse, et ta on muudatusega nõustunud.

14. LEPINGU ÜLESÜTLEMINE KLIENDI POOLT

  14.1. Kliendil on õigus igal ajal Leping üles öelda.

15. LEPINGU KORRALINE ÜLESÜTLEMINE PANGA POOLT

  15.1. Pangal on õigus Leping korraliselt üles öelda:
  • 15.1.1. kui Kliendi Konto rahaline jääk on väiksem Panga poolt kehtestatud miinimumsummast ja kui Klient ei ole Panga poolt määratud vähemalt ühekuulise miinimumsumma taastamise tähtaja jooksul miinimumsummat taastanud.
   15.1.2. üksnes mõjuval põhjusel, kui Pangalt ei saa asjaolusid arvestades lepingu jätkamist oodata.
 • 15.2. Lepingu korralisest ülesütlemisest peab Pank Kliendile teatama vähemalt 6 kuud ette.

16. LEPINGU ERAKORRALINE ÜLESÜTLEMINE PANGA POOLT

  16.1. Pangal on õigus Leping ilma etteteatamistähtaega järgimata üles öelda (erakorraline ülesütlemine), kui Klient rikub oluliselt lepingust tulenevat kohustust. Lepingust tuleneva kohustuse oluliseks rikkumiseks käesoleva punkti mõttes on eelkõige:
  • 16.1.1. Klient on Pangale esitanud ebaõigeid andmeid või dokumente või keeldub nende esitamisest;
   16.1.2. Klient ei ole Panga nõudmisel esitanud oma rahaliste vahendite seaduslikku päritolu kinnitamiseks vajalikke andmeid või dokumente või on tema suhtes muul mõjuval põhjusel rahapesukahtlus;
   16.1.3. Klient on pidevas viivisvõlgnevuses Panga ees;
   16.1.4. muul seadusest tuleneval alusel, eriti kui Lepingu jätkamist takistab mõni seaduslik takistus nagu teovõime piirang või puudumine, esindusõiguste vastuolulisus või puudumine.
 • 16.2. Lepingu erakorralise ülesütlemise otsuse vastuvõtmisel kaalub Pank igakülgselt iga üksiku juhtumi asjaolusid ja langetab otsuse lähtudes mõistlikkuse põhimõttest.

17. LEPINGU LÕPPEMISE TAGAJÄRJED

  17.1. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.
  17.2. Kui 1 kuu jooksul Lepingu lõppemisest laekub Pangale Kliendile tehtud makse, võtab Pank makse vastu teavitades sellest Klienti.
  17.3. Ühe kuu möödumisel Lepingu lõppemisest sulgeb Pank Konto. Enne Konto sulgemist kannab Pank Kontole kõik Panga poolt maksmisele kuuluvad intressid ning peab sellelt Kontolt kinni kõik saadaolevad teenustasud ja Kliendi võlgnevused Pangale ning maksab Kontol oleva rahaliste vahendite jäägi välja Kliendile või tema poolt osutatud kolmandale isikule või kannab selle Kliendi poolt näidatud kontole.
  17.4. Kui Klient ei ole Pangale andnud korraldust raha jäägi väljamaksmiseks või teisele kontole kandmiseks säilitab Pank Kontol olnud rahalised vahendid oma kontol ja maksab need Kliendile välja Kliendi esimesel nõudmisel või deponeerib need notari juures Kliendi nimele. Pärast Lepingu lõpetamist ja Konto sulgemist Panga valdusesse jäänud Kliendi rahalistele vahenditele Pank intressi ei maksa.
  17.5. Konto sulgemise momendist loetakse kõik Kontoga seotud lepingud lõppenuks ja neist lepingutest tulenevate kohustuste täitmise tähtaeg saabunuks.
  17.6. Füüsilise isiku surma korral sulgeb Pank Konto pärast kõiki väljamakseid õigusaktidega määratud pärimisõigust tõendavate dokumentide alusel.
  17.7. Suletud Kontot ei saa uuesti avada.