Eesti Pangaliit

Eesti Pangaliidu soovituslikud internetipanga lepingutingimused

Eesti Pangaliidu soovituslikud internetipanga lepingutingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Eesti Pangaliidu soovituslikud interentipanga lepingu (edaspidi Leping) tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad krediidiasutuse (edaspidi Pank) ja Pangas kontot omava isiku (edaspidi Klient) suhteid interneti vahendusel Panga ja kolmandate isikute poolt osutatavate teenuste kasutamisel.
1.2. Tingimused on krediidiasutuste suhtes soovitusliku iseloomuga ning ei piira krediidiasutuse õigust oma vastavaid tootetingimusi täpsustada või laiendada või Kliendiga teistmoodi kokku leppida niivõrd kui see ei ole vastuolus seadusega.
1.3. Pank võimaldab Kliendil interneti vahendusel käsutada oma kontot, sõlmida lepinguid, vahetada informatsiooni ja teha teisi toiminguid (edaspidi Toimingud).
1.4. Kliendil on õigus määrata üks või mitu isikut, kellel on Toimingute tegemise õigus (edaspidi Kasutaja).
1.5. Juhul, kui on tegemist mitme Kasutajaga, on Kliendil õigus määratleda neile erinevad õigused s.h. õigus teha erinevaid Toiminguid, kehtestada Toimingute piirsummad (edaspidi Limiidid) jne.
1.6. Pank peab lepingu sõlmimisel andma Kliendile informatsiooni nõuetest vajalikele sidevahenditele ja juhendi toimingute tegemiseks.
1.7. Kõikides Panga ja kliendi vahelistes suhetes, mida Tingimused ei käsitle, juhindutakse Panga üldtingimustest ning Panga ja Kliendi vahel sõlmitud arvelduslepingust.
1.8. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

2. TURVAELEMENDID

2.1. Lepingu sõlmimisel antakse Panga poolt Kasutajale kasutajatunnus, salasõna ja muutuvkoodid (edaspidi "Turvaelemendid").
2.2. Internetipanga kaudu on võimalik Toiminguid teha ka Panga nõuetele vastava digitaalset tuvastamist võimaldava ning PIN-koodiga kaitstud sertifikaadi abil. Pangal on õigus nõuda ka salasõna esitamist.
2.3. Poolte kokkuleppel on Kliendil õigus kasutada digitaalallkirja. Digitaalallkirja andmisel kasutatakse Panga nõuetele vastavat ja PIN-koodiga kaitstud digitaalset allkirjastamist võimaldavat sertifikaati.
2.4. Toimingute tegemisel käsitletakse sisestatud Turvaelemente Kasutaja allkirjana.

3. INTERNETPANGA KASUTAMISE TURVALISUSE TAGAMINE

3.1. Kasutaja kohustub hoidma talle antud Turvaelemendid saladuses kolmandate isikute ees. Täpsemad juhised turvalisuse tagamiseks annab Pank Kliendile Turvaelementide väljastamisel.
3.2. Toimingute tegemise turvalisuse tagamiseks vahetavad Pank ja Klient perioodiliselt kasutatavaid Turvaelemente vastavalt Panga poolt kehtestatud ja Kliendile teatavaks tehtud perioodile ja korrale.
3.3. Kui Kasutaja sisestab internetipanka sisenemiseks Turvaelemendid korduvalt valesti, on Pangal õigus blokeerida Toimingute tegemine kontol interneti vahendusel.
3.4. Kasutaja kohustub teatama viivitamatult kirjalikult või muul Panga poolt aktsepteeritud viisil Pangale, kui Turvaelemendid on saanud teatavaks või on tekkinud oht nende teatavaks saamisest kolmandatele isikutele.
3.5. Pank peab võimaldama Kasutajal ööpäevaringselt teatada Pangale, et Turvaelemendid on teatavaks saanud või on tekkinud oht nende teatavaks saamisest kolmandatele isikutele. Pank peab samuti tagama vajalike vahendite olemasolu, mis võimaldavad teatamist tõendada.
3.6. Kui Pank saab Lepingu p 3.5 kohase teate, peab Pank võtma tarvitusele kõik mõistlikud ja Pangale kättesaadavad abinõud, et peatada Turvaelementide edasine kasutamine, isegi juhul, kui tegemist on pettuse või Kasutaja poolse raske hooletusega.
3.7. Pank blokeerib Toimingute tegemise hetkeni, kui Klient või Kasutaja on andnud Pangale korralduse blokeeringu mahavõtmiseks ja/või Pank on väljastanud uued Turvaelemendid.

4. TOIMINGUTE TEGEMINE

4.1. Toimingute tegemiseks võtab Kasutaja ühenduse Panga serveriga Panga poolt määratud aadressil.
4.2. Kasutajal on õigus teha Toiminguid vastavalt Lepinguga kokku lepitud tingimustele peale Kasutaja isikusamasuse tuvastamist turvaelementide abil.
4.3. Toimingute tegemiseks edastab Kasutaja internetipanga vahendusel Panga poolt kehtestatud korras korralduse.
4.4. Pangal on õigus eeldada, et kõik Turvaelementide abil edastatud korraldused on edastatud Kasutaja poolt ning õiged.
4.5. Pangal on õigus Kasutaja poolt edastatud korraldus täitmata jätta, kui:
4.5.1. Kliendi konto on blokeeritud või arestitud;
4.5.2. korraldus ületab kehtestatud limiidi;
4.5.3. Kliendi kontol ei ole piisavalt vahendeid korralduse täitmiseks ja Toimingute eest tasumiseks;
4.5.4. korralduses märgitud ülekande saaja nimi, kontonumber või viitenumber või muud vajalikud andmed on sisestatud valel kujul;
4.5.5. muul õigusaktidest tuleneval alusel. 4.6. Pank on kohustatud: 4.6.1. täitma Kasutaja korraldused tähtaegadel, mis on sätestatud Panga arveldustingimustes;
4.6.2. mitte täitma Lepinguga kokku lepitud limiite ületavaid korraldusi;
4.6.3. blokeerima Kliendi või Kasutaja korraldusel Toimingute tegemise.
4.7. Kasutaja kohustub teatama kirjalikult või muul Panga poolt aktsepteeritavas vormis Toimingu tegemist takistavatest vigadest või häiretest.

5. MAKSEKOHUSTUS

5.1. Klient on kohustatud tagama, et Kasutaja korralduse täitmisel on kontol korralduse täitmiseks ja teenustasude tasumiseks piisavad vahendid.
5.2. Pangal on õigus Kliendi kontolt kinni pidada teenustasud Toimingute tegemise eest vastavalt Panga hinnakirjale. Pank peab tagama, et Hinnakiri on Kliendile kättesaadav.
5.3. Klient on kohustatud tagama, et tema kontol on piisavalt vahendeid Toimingute eest tasumiseks.

6. TEAVE TEHTUD TOIMINGUTEST

6.1. Pank teatab Toimingutest Kliendile kirjalikult taasesitatavas vormis s.h. elektrooniliselt.
6.2. Pank peab säilitama mõistliku aja jooksul teavet, mis võimaldab kindlaks teha Toimingud ning parandada neis tehtud vigu.

7. PANGA VASTUTUS

7.1. Pank vastutab: 7.1.1. internetipanga vahendusel antud ja Pangani jõudnud korralduse täitmata jätmise või puuduliku täitmise eest;
7.1.2. Toimingute eest, mis tehti ilma Kasutaja tahteta, välja arvatud juhul, kui Kasutaja kannab turvaelementide varguse või kaotsimineku riisikot;
7.1.3. igasuguse vea või häire eest Kliendi konto pidamisel. 7.2. Kui Pank vastavalt punktile 8.1. vastutab, peab Pank hüvitama Kliendile täitmata jäänud või puudulikult täidetud korralduse summa ja selle võimaliku intressi ning Kasutaja tahteta tehtud toimingu puhul taastama seisu kontol enne toimingu tegemist.

8. TURVAELEMENTIDE KASUTAMISEST TULENEVA OMAVASTUTUSE PIIRMÄÄR

8.1. Turvaelementide varguse või kaotsimineku puhul kannab Klient kuni vargusest või kaotsiminekust Pangale Pangale aktsepteeritaval viisil teatamiseni varguse või kaotsimineku riisikot, kuid mitte rohkem omavastutuse piirmäär, mille suurus: 8.1.1. Juriidilisest isikust Kliendi puhul lepitakse kokku Lepingu sõlmimisel;
8.1.2. Füüsilisest isikust Kliendi (Tarbija) puhul lepitakse kokku Lepingu sõlmimisel, kuid mis ei tohi olla suurem kui 10 000 krooni. 8.2. Omavastutuse piirmäära ei kohaldata, kui Kasutaja rikkus tahtlikult või raske hooletuse tõttu Lepingus sätestatud kohutust või kui on tegemist Kasutaja poolse pettusega.

9.1. Kliendil on õigus tehtud toimingu kohta esitada Pangale pretensioone 60 päeva jooksul toimingu tegemisest.
9.2. Vaidlused Kliendi ja Panga vahel lahendatakse vastavalt Panga üldtingimustele.

10. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA ÜLES ÜTLMINE

10.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkel ja on sõlmitud tähtajatult.
10.2. Pangal on õigus muuta ühepoolselt Lepingu tingimusi, kui ta teatab muudatustest eelnevalt Kliendile ja annab mõistliku tähtaja, mis ei või olla lühem kui 1 kuu, Lepingu ülesütlemiseks. Kui Klient ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles ütelnud, loetakse, et ta on muudatusega nõustunud.
10.3. Kliendil on õigus igal ajal Leping üles öelda.
10.4. Pangal on õigus igal ajal Leping üles öelda, teatades sellest Kliendile ette vähemalt 14 päeva.
10.5. Pangal on õigus Leping mõjuval põhjusel etteteatamistähtaega järgimata üles öelda, eelkõige kui Pangalt ei või kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda Lepingu jätkamist kuni etteteatamistähtaja lõppemiseni.
10.6. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.