Eesti Pangaliit

Eesti Pangaliidu soovituslikud täiendavad meetmed rahapesu tõkestamiseks krediidiasutustes

Eesti Pangaliidu soovituslikud täiendavad meetmed rahapesu tõkestamiseks krediidiasutustes

Tõkestamaks finantssüsteemi kasutamist rahapesuks peab pank rakendama täiendavaid rahapesu tõkestamise meetmeid:

 • Pank peab tundma oma klienti
 • Pank peab hindama ja tundma kliendi tehingute ja toimingute sisu ja eesmärki
 • Pank peab jälgima ja analüüsima kliendi majandustegevuse vastavust kliendi majanduslikele võimalustele
 • Pank peab kontrollima kliendi õigusvõimele ja majanduslikele võimalustele mittevastavate tehingute korral tehingutes kasutatava vara päritolu

  PANGA KOHUSTUS KÜSIDA KLIENDILT TÄIENDAVAID DOKUMENTE JA LISAANDMEID

  I Konto avamisel


  Kontolepingu sõlmimisel juriidilise isikuga küsib pank kliendilt lisaandmeid, millest selguks kliendi:
 • täpne tegevusala
 • põhilised lepingupartnerid
 • käive
 • sularaha- ja sularahata tehingute osakaal
 • arveldamine välismaaga - riikide/isikute nimed
 • tehingute suund - kontolt/kontole, välismaale/välismaalt
 • tehingute sagedus
 • kontod teistes pankades k.a. panga ja panga kontaktisiku andmed

  Kui isiku tuvastamisel tekib põhjendatud kahtlus, et ta ei tegutse enda nimel, peab pank tuvastama selle isiku, kelle nimel ta tegutseb. Põhjendatud kahtluse korral, et isik ei tegutse enda nimel kontot ei avata.

  II Tehingute sooritamisel:

  Kui pangatöötaja arvates viitab kliendi tegevus rahapesule, küsib pank kliendilt lisainformatsiooni selgitamaks välja tehingutes kasutatava raha või muu vara päritolu. Lisainformatsiooni võib pank kliendilt küsida suuliselt ja/või kirjalikult.

  Enne tehingu sooritamist küsib pank kliendilt selgitust tehingus kasutatavate varade päritolu kohta.

  Tehingus kasutatava raha või muu vara päritolu kindlaks tegemiseks ja kliendi poolt esitatud makseselgituse õigsuse kontrollimiseks on pangal õigus küsida kliendilt vajadusel täiendavalt alljärgnevaid dokumente ja/või andmeid:

  1. Makseselgituses nimetatud dokumendid, näiteks
 • ostu-müügilepingud
 • kauba saatelehed
 • tollidokumendid
 • arved
 • muud dokumendid

  Pank ei võta täitmiseks maksekorraldust, kus puudub makseselgitus või makseselgitus on ebapiisav.

  2. Juriidilise isiku bilanss või kasumiaruanne

  3. Vajadusel täiendavad andmed
 • Teise osapoole andmed
 • Tehinguga seotud juriidilise või füüsilise isiku kontaktandmed (nimi, kontaktaadress, kontakttelefon)
 • Panga nimi ja panga kontaktisiku andmed, kelle vahendusel saab informatsiooni tehingu taseme ja ulatuse kohta.

  III Riskigrupid ja käitumisstandardid

  Pank kehtestab klientidele riskigrupid ja riskigruppide kohased käitumisstandardid;
 • asukohamaast lähtudes
 • ettevõtlusvormi järgi
 • eelneva rahapesu kahtluse olemasolu järgi
 • isiku/ettevõtte reputatsiooni järgi;

  Käitumisstandardid peavad tagama käesolevas juhendis fikseeritud põhimõtete rakendamise krediidi-ja finantseerimisasutustes.

  IV Täiendavad meetmed sularahatehingute ja laekumiste korral

  Laekumised
  Pank kontrollib ja pöörab erilist tähelepanu laekumistele;
 • millel puudub loogiline majanduslik põhjendus olenemata summast;
 • sularahatehingud;
  Sularahatehingute korral küsib pank tundmatu/vähetuntud kliendi korral alates 100.000 kroonist, ja ka väiksemate summade puhul, kui pangal on alust kahtlustada rahapesu ja/või, kui üksikute ja/või järjestikuste tehingute summa ületab 100 000 krooni kliendilt selgitust ja dokumente, mis tõendavad raha legaalset päritolu. Kui selgitust ei saada, siis tehingut ei sooritata.
 • nn "Musta nimekirja" kuuluvatest riikidest;
 • suured ühekordsed või regulaarsed maksed;
  Musta nimekirja riikidest, suurte ühekordselt või regulaarselt laekunud summade korral, olenemata asukohamaast küsib pank kliendilt dokumente, mis tõendavad tehingutes kasutatava raha või muu vara legaalset päritolu. Kui selgitust ei saada, siis tehingut ei sooritata.

  Tehingutes kasutatava raha või muu vara legaalsust kontrollib saaja pank. Korrespondentpangal ei ole kohustust kontrollida vara legaalset päritolu.

  PANGA ÕIGUSED RAHAPESU KAHTLUSE SÄILIMISE KORRAL

  Kui hoolimata kliendi poolt selgituse, dokumentide ja täiendavate andmete esitamisest säilib pangal kahtlus, et panka võidakse kasutada rahapesuks või on kahtlus, et klient ei tegutse enda nimel, on pangal õigus:
 • kontot mitte avada
 • tehingut edasi lükata
 • tehingut mitte sooritada
 • varad tagastada saatjale
 • tehing blokeerida, vastava seadusliku korralduse alusel

  PANGA SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID

  Panga sisemistes protseduurireeglites peavad lisaks seaduses ja teistes õigusaktides sätestatule sisalduma:
 • Nõutavate dokumentide loetelu konto avamisel
 • Nõutavate dokumentide loetelu tehingute sooritamisel
 • Esitatud andmete regulaarse kontrollimise kord
 • Kliendi esindusõiguste muutmise kord
 • Dokumentide registreerimise kord
 • Dokumentide säilitamise kord
 • Pangatöötaja kohustuste jaotus pangastruktuuris
 • Pangatöötaja vastutus kehtestatud nõuete mittetäitmise eest

  Rahapesu efektiivseks tõkestamiseks juhinduvad pangad panga sisemiste protseduurireeglite kehtestamisel käesolevatest soovitustest.