Eesti Pangaliit

Eesti Pangaliidu soovituslikud täiendavad nõuded krediidiasutustele suhetes välismaa juriidiliste isikutega eesmärgiga tõhustada rahapesu tõkestamist

Eesti Pangaliidu soovituslikud täiendavad nõuded krediidiasutustele suhetes välismaa juriidiliste isikutega eesmärgiga tõhustada rahapesu tõkestamist

Krediidiasutused (edaspidi pangad) peaksid lepingulistesse suhetesse astumisel ja tehingute/operatsioonide teostamisel pöörama erilist tähelepanu välismaa juriidilistele isikutele, kelle asukoht on või majandustegevus toimub riikides, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, Läti, Leedu või Norra.

Alljärgnevalt on toodud soovituslikud täiendavad meetmed suhetes välismaa eraõiguslike juriidiliste isikutega (edaspidi "juriidilised isikud"), mis on asutatud off-shore piirkondades**.

Pangal on õigus kehtestada lisaks käesolevas dokumendis toodud meetmetele täiendavaid nõudeid ja piiranguid.

I DOKUMENDID JA ANDMED ARVELDUSLEPINGU SÕLMIMISEL

1.1. Juriidilise isiku registreerimistunnistus või registri väljavõte (Certificate of Incorporation või Certificate of Organization). Dokumendis peavad sisalduma:
  1.1.1. juriidilise isiku nimi
  1.1.2. registreerimisnumber
  1.1.3. registreerimise kuupäev
  1.1.4. registri nimi ja asukohamaa
  1.1.5. dokumendi väljaandmise kuupäev

1.2. Juriidilise isiku põhikiri või ühinguleping (Memorandum and Articles of Association, Memorandum of Association, By-Laws, Operating Agreement ja Articles of Organisation). Dokumendis peavad sisalduma:
  1.2.1. juriidilise isiku nimi
  1.2.2. asukoht
  1.2.3. tegevusalad (kui see ei sisaldu dokumendis, tuleb täiendavalt küsida)
  1.2.4. asutajad (subscribers)

1.3. Dokument juriidilise isiku omanike kohta
  1.3.1. Juriidilise isiku põhikiri või ühinguleping, mis kinnitab asutajaid (Memorandum and Articles of Association, Memorandum of Association, By-Laws, Operating Agreement ja Articles of Organisation).
  1.3.2. Dokument, mis näitab õiguste üleminekut asutajatelt uutele omanikele (näiteks leping, loovutuskiri või muu samaväärne dokument).
1.4. Dokument juriidilise isiku juhtkonna (juhatus, tegevdirektor) valimise/ määramise kohta
Dokument juhatuse liikmete/direktori(te) valimise/määramise kohta (Operating Agreement, Statement of Incorporator, Initial resolution of the Members, Shareholder Declaration, Certificate jne).

1.5. Esindusõigust tõendav dokument
Esindusõigus võib sisalduda järgmistes dokumentides:
1.5.1. asutamisleping
1.5.2. põhikiri
1.5.3. pädeva organi otsus (Minutes of the First Meeting of the Directors, Resolution of the Board of the Directors/Members)
1.5.4. volikiri (Power of Attorney)
1.5.5. registri väljavõte esindusõigusliku isiku kohta.

Dokumendis peavad sisalduma:
- volituse andja andmed (pädeva organi nimetus ja asukoht; pädeva isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või elukoht)
- esindaja andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg või elukoht)
- dokumendi väljaandmise kuupäev

Volikirjas peab täiendavalt sisalduma:
- kehtivuse aeg
- volituse ulatus
- edasivolituse õigus, kui see on esindajale antud

Volitust sisaldav dokument peab olema notariaalselt tõestatud või kinnitatud.

1.6. Dokument juriidilise isiku agendi määramise kohta*
Dokument, mis kinnitab agendi määramist, kui asukohariigis omab volitusi ja ajab juriidilise isiku asju agent (Operating Agreement, Certificate jne).

1.7. Tõend aastamaksu tasumise kohta (Certificate of Goodstanding)
1.8. Muud dokumendid

Kui eelpool loetletud dokumente või andmeid pole võimalik saada või asukohariik ei väljasta neid juhendis toodud kujul, on pangal õigus kasutada isikusamasuse tuvastamiseks ka teisi dokumente või nende notariaalselt tõestatud või sellega võrreldavalt kinnitatud koopiaid.

II DOKUMENTIDE VORM

2.1. Kõik pangale esitatud dokumendid peavad olema:
  2.1.1. originaaldokumendid või notariaalselt tõestatud või sellega võrreldavalt kinnitatud koopiad ja
  2.1.2. legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (apostilliga), kui välisleping ei sätesta teisiti***.
Notariaalselt tõestatud või kinnitatud mitmeleheküljelised dokumendid peavad olema omavahel kinnitatud nii, et nende vahepealne lahtivõtmine oleks jälgi jätmata võimatu.

III DOKUMENTIDE KEEL

Võõrkeelsete dokumentide korral on Pangal õigus täiendavalt nõuda dokumentide tõlget eesti või mõnesse teise Panga poolt määratud keelde. Tõlge peab olema teostatud vandetõlgi poolt või tõlgi allkiri peab olema notariaalselt kinnitatud.

IV ERISUSED DOKUMENTIDE VASTUVÕTMISEL JA KÄITLEMISEL

4.1. Pangal on õigus kehtestada välismaa juriidiliste isikute poolt pangale arvelduslepingu sõlmimiseks esitatud dokumentidega tutvumiseks ja otsuse vastuvõtmiseks tavapärasest pikem tähtaeg.
4.2. Pangal ei ole kohustust aktsepteerida:
  4.2.1. registri väljavõtet, mis on väljastatud rohkem kui 1 aasta tagasi;
  4.2.2. tõendit aastamaksu tasumise kohta, mis on väljastatud rohkem kui 1 aasta tagasi.
4.3. Pank peab sisemiste protseduurireeglitega kehtestama off-shore piirkondades*** registreeritud juriidiliste isikute dokumentide regulaarse kontrolli.

V TÄIENDAVAD PIIRANGUD

5.1. Pangal on õigus piirata teatud piirkondades asutatud juriidilistele isikutele osutatavaid teenuseid (nt teatud elektroonilised teenused).
5.2. Pangal on õigus kehtestada nimekiri riikidest ja piirkondadest, kus asutatud juriidiliste isikute arvelduslepingute sõlmimisel rakendab pank duaalsuse printsiipi.
5.3. Pangal on õigus keelduda arvelduslepingu sõlmimisest või peatada olemasolev arveldusleping isikuga, kes:
  5.3.1. On esitajaaktsiatega äriühing, mille asukoht on väljaspool Euroopa Liitu.
  5.3.2. Ei esita pangale käesolevas dokumendis nimetatud dokumente.
  5.3.3. Esitatud dokumendid ei sisalda käesolevas dokumendis nimetatud andmeid.
  5.3.4. Esitatud dokumendid ei vasta käesolevas dokumendis toodud vorminõuetele.
  5.3.5. Esitatud dokumentide vanus on ületanud ettenähtud piir.
  5.3.6. Dokumendid on ilmsete võltsimistunnustega (vahelekirjutused, parandused, kustutamise jäljed jne).


Heaks kiidetud Pangaliidu rahapesu tõkestamise toimkonna poolt.


-----------------------------
* Küsitakse vajadusel
** off-shore piirkond=Maksuameti nimekirja ("Maksuvabad ja madala maksumääraga territooriumid") ning FATF nimekirja (Non-Cooperative Countries and Territories) kantud riigid ja territooriumid.
Nimekirjad on kättesaadavad alljärgnevatel aadressidel:
http://www1.oecd.org/fatf/NCCT_en.htm
http://www.ma.ee/maksud/vleping/must_nim.shtml
*** Avaliku dokumendi ja apostilli mõiste on määratletud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsioonis (RT II 2000, 27,165).