Tagatisfond

Tagatisfondi eesmärk

Tagatisfondi eesmärk on tagada Tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses:

  • krediidiasutuse klientide (ehk hoiustajate),
  • investeerimisasutuse klientide (ehk investorite) ja
  • kohustusliku pensionifondi osakuomanike

poolt paigutatud vahendite kaitse, suurendades seeläbi finantssektori usaldusväärsust ja stabiilsust.

Tagatisfondi õiguslik seisund

Tagatisfond on Tagatisfondi seadusega asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik, kes alustas oma tegevust alates 2002. aasta 1. juulist.
Tagatisfond on Hoiuste Tagamise Fondi seaduse alusel 1998. aastast asutatud ja tegutsenud Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglane.

Hüvitamise piirmäärad

Hoiuste ja investeeringute hüvitamine

Periood

Hoiused ja investeeringud

Alates 2003.a 31.detsembrist
90% ulatuses kuid mitte rohkem kui 100 000 krooni
Alates 2005.a 31.detsembrist
90% ulatuses kuid mitte rohkem kui 200 000 krooni
Alates 2007.a 31.detsembrist
90% ulatuses kuid mitte rohkem kui 313 000 krooni (20 000 eurot)
Alates 2008 .a. 9. oktoobrist 100% ulatuses kuid mitte rohkem kui 782 330 krooni (50 000 eurot)
Alates 01.01.2011* 100% ulatuses kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot

*Tagatud kõik hoiused (sh nõudmiseni, säästu-, tähtajalised, investeerimis- ja muud hoiused ning olenemata sellest, kas hoius on eurodes või mõnes muus vääringus) igas pangas Eestis tegevusluba omavas pangas 100% ulatuses kuni 100 000 euroni hoiustaja kohta. 

Välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaali hoiuseid on tagatud vastavalt välispanga asukohamaa seadustele

Kuna hoiuste hüvitamise tingimused on Euroopa Liidu liikmesriikide hoiuste tagamise skeemidel erinevad, siis hoiuste hüvitamise tingimuste sh ka hoiuste hüvitamise piirmäära ja hüvitise maksmiseks kasutatava valuuta täpsemaks
teada saamiseks tuleks igal hoiustajal pöörduda konkreetse krediidiasutuse filiaali kontorisse.

Kohustusliku pensionifondi osakuomanike kahjude hüvitamine
 
Hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses.
Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses.
Külasta Tagatisfondi kodulehekülge: www.tf.ee