PRESSITEADE: Eesti Pangaliidu uued soovituslikud panga üldtingimused jõustuvad 1. juulil

25 juuni 2002
Eesti Pangaliit on välja töötanud uued soovituslikud panga üldtingimused, mis reguleerivad pankade ja panga teenuseid kasutavate era- ja juriidiliste isikute vahelisi suhteid. Üldtingimuste muutmise tingis võlaõigusseaduse vastuvõtmine. Nii nagu võlaõigusseadus, nii ka Eesti Pangaliidu uued üldtingimused täpsustavad panga ja kliendi vahelisi suhteid, mida seni kehtinud seadus väga põgusalt puudutas või polnud üldse pidanud vajalikuks reguleerida. Pangaliidu üldtingimustest lähtudes töötavad pangad välja oma uued üldtingimused.

Eesti Pangaliidu ja kommertspankade ühiseks eesmärgiks on muuta lepingud sarnaseks ning tarbijale arusaadavaks. Uute üldtingimuste eesmärgiks on tagada kliendile võrdsed ja selgelt mõistetavad õigused pangaga suhtlemisel, ütles Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm. Samas ei tohi unustada asjaolu, täpsustas Katrin Talihärm, et lisaks õigustele, on kliendil ka kohustused panga ees: näiteks koheselt informeerida panka elukoha muutumisest või muudest asjaoludest, mis võivad mõjutada kliendi kohustuste täitmist. Klient on kohustatud vastavat infot edastama ka siis, kui see on pangale kättesaadav teistest allikatest.

Erinevalt teistest teenusepakkujatest, on pangad olnud senini kõrgendatud tähelepanu all ja suhted kliendiga täpsemalt reguleeritud. Probleeme pangateenustega on olnud suhteliselt vähe, paljuski tänu sellele, et pankade tegevus on olnud reguleeritud krediidiasutuste seadusega, mis fikseerib konkreetsed piirid suhetes klientidega. Samuti on pankade tegevust suhetes pank-klient jälginud pangajärelvalve ning kliendisuhet on reguleerinud Pangaliidu poolt vastu võetud hea pangandustava. Tänu sellele ei sisalda kliendi ja panga vahelised lepingud ka praegu sätteid, mis ebamõistlikult klienti koormaksid või eksitaksid.

Eesti Pangaliidul on hea meel, et meil on Tarbijakaitseametiga pikaajaline positiivne koostöö. Ühiste jõupingutuste viljade tunnistajaks on pangakliendid, kes kogevad tugevat toetust nii Eesti Pangaliidu kui ka Tarbijakaitseameti tegevuse näol, lisas Katrin Talihärm. "Uued üldtingimused on mõistlikult arusaadavad ja arvestavad piisavas mahus tarbijate huve," kinnitas Tarbijakaitseameti peadirektor Helle Aruniit.

Üldtingimuste koostamine on Eesti Pangaliidule alles esimene etapp koostöös Tarbijakaitseametiga võlaõiguseaduse rakendamisel. Eesti Pangaliit on juba alustatud tööd konkreetsete erinevate lepinguliikide soovituslike tüüptingimuste väljatöötamiseks: internetipangandus, kaardilepingud, arvelduslepingud, laenulepingud jne. Lisaks tuleb märkida, et võlaõigusseaduse pangateenuste osa menetlemisel oli Pangaliit ainuke aktiivne osaline, kaitstes seejuures mitte ainult pankade, vaid ka klientide huve.

Katrin Talihärm
Eesti Pangaliidu tegevdirektor
Tel: 611 65 67