PRESSITEADE: Eesti Pank, Finantsinspektsioon ja Rahandusministeerium sõlmisid koostöökokkuleppe finantskriiside haldamiseks

04 detsember 2006

PRESSITEADE      5. detsember 2006

Eesti Pank, Finantsinspektsioon ja Rahandusministeerium sõlmisid
koostöökokkuleppe finantskriiside haldamiseks

Täna, 5. detsembril kirjutasid Eesti Panga president Andres Lipstok,
finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein ja rahandusminister
Aivar Sõerd alla finantskriiside haldamise koostöökokkuleppele.

Sõlmitud koostöökokkuleppe eesmärgiks on tõsta Eesti finantsstabiilsuse eest
vastutavate institutsioonide - Eesti Pank, Finantsinspektsioon ja
Rahandusministeerium - valmisolekut finantssüsteemi ohustava kriisi
olukorras tegutsemiseks. Kuigi kogu finantssüsteemi ohustav kriis on
harvaesinev sündmus, on igasuguse kriisi lahendamisel väga oluline, et on
paigas eelnevalt kokku lepitud tegevusraamistik, mille alusel kriisi
lahendavad institutsioonid tegutsevad. Koordineeritud tegutsemine aitab
operatiivselt kriisiolukordi lahendada ja vähendada võimalikust kriisist
tulenevaid kahjusid.

Sõlmitud koostöökokkulepe määratleb poolte ülesanded ja ühise tegutsemise
alused kogu finantssüsteemi ohustavate kriiside korral. Koostöökokkulepe
rõhutab panga omanike ja juhtkonna esmast vastutust panga finantstugevuse
kindlustamisel ning kriisist tekkinud kahjude kandmisel. Riigipoolset
likviidsus- või kapitalituge pakutakse kogu finantssüsteemi ohustava kriisi
lahendamisel ainult sellisel juhul, kui erasektori lahendused ei toimi või
osutuvad ebapiisavaks.

Kuna Eestis tegutsevad pangad on tugevalt integreeritud Euroopa Liidu teiste
riikide pangandusega, siis on oluline tähtsus ka ladusalt toimival
piiriülesel kriisiennetusel ning kriiside lahendamise raamistikul. 1. juulil
2005 jõustus Euroopa Liidu keskpankade, järelevalveasutuste ja
rahandusministeeriumide vaheline finantskriiside lahendamise
koostöökokkulepe, millega määratletakse põhimõtted käitumiseks piiriüleste
finantskriiside korral. Selle kokkuleppega on liitunud ka Eesti Pank,
Finantsinspektsioon ja Rahandusministeerium. Vastsõlmitud Eesti siseriiklik
koostöökokkulepe sätestab ka põhimõtted piiriülese kriisilahenduse
koordineerimiseks siseriiklikul tasandil.

“Peale siseriiklikule koostöövõrgustikule on oluline ka piiriülene koostöö.
Tänasele koostööleppele lisaks allkirjastavad Rootsi, Eesti, Läti ja Leedu
keskpankade presidendid 18. detsembril 2006 Stockholmis finantskriiside
haldamise koostöökokkuleppe,” märkis Eesti Panga president Andres Lipstok.

"Ka Finantsinspektsiooni äsja kinnitatud uue strateegia peaeesmärgiks on
koostöö tihendamine teiste riikide järelevalvetega, kuna enamik olulisemaid
Eesti finantssektori arengut puudutavaid otsuseid tehakse väljaspool Eestit,
" kommenteeris Raul Malmstein.”

Asjakohase kriisilahenduse raamistiku kujundamist toetab regulaarne
kriisiõppuste korraldamine. Eesti Pank, Finantsinspektsioon ja
Rahandusministeerium on korraldanud nii siseriikliku kriisiharjutuse kui ka
osalenud Euroopa Liidu piiriülese finantskriisi harjutusel. Saadud
väärtuslik kogemus on avardanud institutsioonide arusaamu hästitoimiva
kriisikoordineerimise vajadusest ja võimalustest.

Koostööleppe teksti leiab Eesti Panga, Finantsinspektsiooni ja
Rahandusministeeriumi kodulehtedelt.

Lisateave:

Silver Vohu
Avalike suhete büroo
Eesti Pank
Tel: 66 80 965, 66 80 719
Mobiil: 52 11 170
E-post: silver.vohu@epbe.ee
www.eestipank.info